Leven naar het Woord.

Een dode belijdenis is zonder vrucht. Er zal in het leven niet gezien worden het eigendom te zijn van Christus. Het Woord is helder en duidelijk. Het lezen daarin geeft de lessen die nodig zijn. Gods Heilige Geest werkt de oefeningen om uiteindelijk geheiligd en gelouterd te worden.

Christen zijn is iets wat het gehele leven doortrekt. Elke dag weer zullen er dingen tot ons komen waarbij gevraagd wordt hoe we ermee omgaan. Het zijn de gebeurtenissen die in ieders leven zijn. Blijde en droeve dingen. En in alles schuilt de verleiding. De roep om buiten de Heere Jezus de dingen te beleven en te ervaren.

Verdriet en pijn is een gevolg van de gebrokenheid van de schepping. Het was er in de beginne niet. Slechts door de val in Adam is alles wat zonder God is in de wereld gekomen. En geen mens ontkomt eraan dit te ervaren in het leven. In die gebrokenheid van alle dingen is de Heere Jezus gekomen. Hij schiep iets nieuws. En wie door genade mag geloven in Hem, weet dat er voortaan twee wegen zijn. Een weg ten leven. En een weg die naar de eeuwige dood gaat.

De zaligheid is verschenen aan alle mensen. Niemand zal kunnen zeggen niet geweten te hebben dat de Heere de Weg, de Waarheid en het Leven is. Van nature zijn mensen doof en blind voor dit wonder van genade. Hard en verhard gaan ze hun eigen weg. Proberen nog anderen mee te slepen in het heilloos leven wat ze leiden. Doch ook voor hen geldt altijd nog de mogelijkheid om in te zien welke de uitkomst zal zijn van hun leven zonder God en zonder Zijn Zoon.

Mensen zijn van nature de liefhebbers van zichzelf. Wanneer echter de Heere in het leven komt zullen ze in een weg van berouw zien hoe ze Hem en hun naaste tekort deden. Hoe ze in een weg van zonde niet wilden en konden bukken en buigen. Hoe ze hard en meedogenloos waren. Dit geldt helaas niet alleen voor mensen die nooit een kerk van binnen hebben gezien. Het opgeven van een weg is genade ook voor hen die al sinds hun geboorte op het erf van de genade leefden. Mensen die denken dat het alles is zoals zij dat denken. En anderen oordelen en veroordelen.

Ze spreken over de Heere Jezus. Ze schermen met Hem. Doch ook voor hen is het wonder nodig wat in het leven van Saulus gebeurde. Ze hebben het  Licht nodig van Boven. Het Licht wat komt door de Heilige Geest Die hun hart opent voor het ware leven.

Wanneer een hard hart breekt zal er een vlezen hart voor in de plaats komen. Een hart, doordrenkt van de liefde van God in Zijn Zoon. Dit geeft tranen. Dit geeft spijt. Maar uiteindelijk ook opluchting. De strijd is gestreden. En voortaan is er een andere strijd. Het is de strijd tegen de zonde. Tegen alles wat buiten God en zo buiten de liefde van God staat. Er zal een overlopen zijn van de kant van de boze naar de kant van de Heere Zelf en Zijn Woord.

De oude mens zal blijven zolang men leeft. Doch in de Naam van de Heere zullen ze voortaan de strijd voeren tegen deze. Ze zullen zoeken naar de weg die de Heere vraagt. De weg van de ootmoed en de weg van het achter Hem aankomen. Er zal een tijd van vrede aanbreken voor het eigen hart en het eigen leven. Dan zal de wet van de liefde hen vervullen. Zeker zal de satan hen niet met rust laten. Hen meer en meer voorhouden wie ze waren en wie ze zijn. Doch het zal hen uiteindelijk alleen maar dichter brengen bij de Heere en bij hen die ook Zijn verschijning zo liefhebben gekregen. Het geef een ander en nieuw leven. Maar daarnaast ook andere vrienden. Er verandert niet weinig maar ook niet  veel. Alles krijgt een nieuwe dimensie. Het leven is niet meer dat wat zij er van dachten. Maar het vertoont dat wat de Heere van hen vraagt.