De Verborgen Persoon

Wij moeten geloven. We moeten geloven in de Heere Jezus. Het is een kreet die wordt gehoord. We moeten Hem aannemen. En wanneer we Hem omhelzen, het is allemaal voor elkaar.

Het is alles een geloof in een Jezus Die geleefd heeft. Een Jezus Die geleden heeft. Een Jezus Die gestorven is. Opgestaan en ten hemel gevaren. Vanwaar Hij komen zal. Maar waar zijn de vruchten van het nieuwe leven met Hem. Waar en hoe openbaart Hij Zich door Zijn Heilige Geest in het leven. Waar is de dagelijkse bekering op de leerschool van deze derde Persoon in het Goddelijk Wezen. Waar is de strijd. Waar zijn de aanvechtingen. Waar het benauwde leven van de dichters der Psalmen. Het lijkt een tijd van vrede, vrede en geen gevaar. Alles zal goed komen.

Allerlei stromingen hebben zich schijnbaar aangemeld als zijnde de vervulling van hetgeen in de Bijbel wordt voorspeld. Iedereen roept dat de Christus te vinden is in een kerkgenootschap wat wordt aangehangen. Van evangelisch tot het meest streng orthodox klinken de kreten van oproep tot bekering. Maar de invulling van deze levenslange worsteling volgens het Woord is niet gelijk. Waar bij de één de nadruk wordt gelegd op het volbrachte werk van Christus, bij een ander wordt voorgehouden dat deze bekering moet worden toegepast in het leven. Waar bij de één een ruim aanbod van genade wordt aangeboden, de ander weet een weg die schijnbaar onmogelijk is te gaan. En wat is dan de Waarheid, waarvan Christus heeft getuigd: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Waar en hoe openbaart deze tweede Persoon Zich in het leven.

De toepassing van het nieuwe leven uit Christus gaat nooit zonder de Heilige Geest. Deze is de eerste Persoon Die Zijn werk doet in het leven van een mens die genade ontvangt. Hij maakt zoekend naar een weg om weer voor een heilige God te kunnen bestaan. Hij maakt dat het een weg van omkomen buiten Christus wordt. Maar Hij maakt ook dat de Christus Zich gaat openbaren en bekendmaken aan mensen. Hij geeft de liefde uit deze Christus als eerste in het hart. Maar vervolgens komen ook de andere vruchten van Gods Geest uit Christus aan de orde. Vrede, blijdschap, barmhartigheid. Er wordt kennis gekregen aan de rechtvaardigheid, de rechte wegen die Hij ook bewandelde. Het wijken van het kwade. Het zoeken naar het goede. In alles is het een verkrijgen van het beeld van Christus. Wat voor eigen waarneming vaak niet is te zien. Het is echter wel door buitenstaanders op te merken. En wanneer dezen het niet willen zien, God zal ze Zelf bevestigen en schragen.

De Heilige Geest gaat Zijn verborgen werk verder. En Gods kinderen zoeken dagelijks of ze de Heere hebben ontmoet. Soms is dat in het horen van die welbekende psalm. Die getuigt dat hij zalig is die in dit leven de God van Jacob tot Zijn hulp heeft. Maar ook in veel andere dingen merken ze de Heere op. En in alles wat hen in het leven gebeurt mogen ze de hand van de Heere opmerken. Zijn stem verstaan. De vraag zal vaak klinken: Wat hebt U mij te zeggen. Wat wilt U dat ik deze keer leer. Is het een bemoedigend woord? Is er een bestraffende zegen? Is er ontdekkend licht? Is het soms het Woord wat zijn kracht doet? Wegen wijst die moeten worden gegaan? Een bijzondere roeping? Een opdracht die ze niet hadden verwacht? Kortom, de Heere Jezus openbaart Zich dagelijks door Zijn Woord en door Zijn Geest.