Doen en laten wat de Heere van je vraagt. Het bij de Heere neer te leggen en het daar te  laten. Dat is leven met en uit de Heere. Natuurlijk zal de boze altijd proberen dat wat je doet of laat te bestrijden. Proberen je bij de Heere vandaan te halen. Je in twijfel proberen te brengen. Maar het geeft alleen een meer aanhankelijk leven. Het werkt dus het averechtse uit. Om steeds meer te vertrouwen op Hem alleen.Wetend: Hij zal nooit het werk van Zijn handen los laten.

snoeptrommel

Doorgaans staan de beste stuurlui aan de wal. Mensen die het altijd beter weten of kunnen. Maar gevaren op zee hebben ze zelf nog nooit.  Zaak is om te beseffen dat niemand volmaakt is. Dat een ander zijn of haar best heeft gedaan of doet. Niet kijken naar de fouten die die ander maakt. Maar die ander leren waarderen om wie hij of zij is.

snoeptrommel

Door het Woord en door de Heilige Geest wil de Heere ons onderwijs geven. Ons verder leiden op de weg die we gaan. Nooit raken we uitgeleerd. Het behoort ons leven te zijn dat een dag zonder onderwijs van de Heere een verloren dag is.

snoeptrommel

De Heere geeft zoveel onderwijs in Zijn Woord. Wat is het erg als mensen de toepassing ervan ver gezocht vinden. Doch waarom anders is ons het Woord gegeven dan om ernaar te leven? Praktijk is dat velen eruit nemen wat hen past. En over de rest moet je maar heenlezen.

snoeptrommel

Hoe moeilijk is het om te gaan met mensen die menen alles altijd goed te doen. Ze gaan door op de weg die ze gaan. Twijfelen nooit.Gaan, zoals je het wel eens zegt, over lijken. Men zoekt de meeste van allen te zijn.
Eén ding is zeker: de Heere leert dit niet in Zijn Woord. Hij leert dat de minste de meeste is.

snoeptrommel

Wat betekent het als je de vinger op de zere plek legt. Dan voelt iemand zich aangesproken in datgene wat hij doet of laat. En dat kan pijn doen. De één voelt zich aangepsproken en doet er iets mee. Een ander is boos en geeft in een reactie hierop duidelijk te kennen hier niet van gediend te zijn.

snoeptrommel

Gunning en jaloezie. Het zijn twee geheel uiteenlopende reacties op het welzijn van een ander. Het is heel goed hier eens over na te denken. Hoe reageren wij wanneer we van de ander iets positiefs te horen krijgen. Zijn we blij. Is er gunning. Zeggen we dit ook? Of kwetsen we die ander met een nare opmerking?

snoeptrommel

Met alle weldaden en zegeningen die de Heere geeft is het onze plicht in Hem te eindigen. Hem te danken voor alles wat hij schenkt. Maar dan is het ook wel belangrijk dat we zien dat de Heere de milde Gever is. Staan we vaak niet veel te weinig stil bij datgene wat we uit genade krijgen?

snoeptrommel

Wreekt uzelf niet. Wat is dat gemakkelijk gezegd. Maar spreken is zilver en zwijgen goud. Dat is zeker een les die we moeten leren. Ook in een weg als mensen mensen je pijn of verdriet doen. Onze moeiten en zorgen zijn de Heere bekend. En op Zijn tijd en wijze zal Hij Zich zeker in deze laten zien. Mogelijk op een wijze die niemand had verwacht of gedacht.

snoeptrommel

Genade leert ons niet hoe goed we zijn. Wat we allemaal wel doen en kunnen. Het leert ons niet te pronken met onze veren. Het brengt ons steeds opnieuw in de binnenkamer. Om ons daar te verwonderen over Wie de Heere is en blijft voor een van nature slecht mens. Over Zijn trouw en goedheid. Over Zijn beloftes en het waarmaken daarvan telkens weer.

snoeptrommel

Welk een verschil met datgene wat je tegenwoordig hoort. Te kunnen leven. Maar over het wonder van genade niets. Het lijkt soms zo automatisch te gaan. We moeten het maar geloven. En dan is het wel goed. Maar ik lees dat het kussentjes zijn die onder de oksels worden genaaid.  Het is niet anders dan vroeger. Er moet een wonder in het leven gebeuren. We moeten stilgezet worden. Zien wie we zijn. Het moet een onmogelijkheid worden om zalig te worden. Dat is het werk van Gods Geest. Die leert wie we zijn. Niet eens, maar telkens weer.

snoeptrommel

Wel te kunnen leven en niet te kunnen sterven. Dat is toch wel iets om over na te denken. Hoe kan je nu leven terwijl je niet kunt sterven. Wanneer je daar goed over na gaat denken is de lust om op deze wijze verder te gaan je wel vergaan. Zoek eerst het Koninkrijk van God en de rest zal je worden toegeworpen.

snoeptrommel

Tel je zegeningen één voor één. En je ziet Gods liefde dan door alles heen!

snoeptrommel

Wat kan een weg moeilijk zijn. En toch te mogen weten dat de Heere regeert. Dat Hij zorgt en nooit laat varen wat Hij is begonnen. Wat is het dan een wonder dat wij dit mogen weten. Zodat we niet in wanhoop behoeven terneer te zitten wanneer wegen afgesloten worden. Zeker, we zijn mensen. En van onszelf kiezen we andere wegen. Maar om nu ons lot in handen van de Vader te leggen. Hij is niet uit op onze ondergang. Maar in alles op ons behoud.

snoeptrommel

Wegen die afgesloten worden. Het niet begrijpen maar niet anders te kunnen doen dan te wachten. Uit te zien naar het moment waarop je het zeker weet: Dit is de weg en die moet ik nu gaan. En dan is daar, misschien toch soms plotseling,  het moment. Een nieuwe weg die wordt gewezen. Het kan soms zomaar ineens zover zijn. Ik dank dan wel eens terug aan mijn vader. Wanneer hij stond in een gemeente. Wetend dat er een moment van afscheid zou komen. Maar nog niet wist waar de weg heen zou leiden.

dagboek

Wanneer een blinde een blinde leidt, ze vallen samen in de gracht. Het is daarom ook heel dom en onverstandig, alhoewel wel gemakkelijk, je blindelings toe te vertrouwen aan mensen. Maar je eigen weg te gaan met altijd de bede: Heere, wat wilt GIJ dat ik doen zal. Gods weg is alitjd de beste!

snoeptrommel

Wat is het anders wanneer de tijd van Corona tot zegen wordt. Wanneer we Gods hand zien in ook deze tijd. De Heere heeft immers geen lust tot plagen. En alle dingen zullen meewerken ten goede degenen die naar Zijn voornemen zijn geroepen. Dus ook deze Corona ten goede!

snoeptrommel

God de Heere regeert. Als er één ding duidelijk is, dan is het dat. God de Heere regeert. Om Zijn plan uit te voeren gebruikt Hij mensen. Zonder dat zij het zelf weten zijn ze onderdeel van het Verlossingsplan van Hem.Voor de één geldt; In het kruis zal ik eeuwig roemen. En geen mens zal mij verdoemen. Terwijl een ander moet vrezen.

snoeptrommel

Boos zijn is menselijk. Boos blijven is duivels. Wanneer we niet weten van vergeving zouden we dan zelf ooit de vergeving hebben ervaren? De Bijbel is hierover duidelijk. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Het lucht op en geeft blijdschap wanneer we mogen en kunnen vergeven. Dit is echter een bijzondere genade. Waar de duivel met zijn praktijken niet op uit was.

snoeptrommel

Antwoord de zot niet naar zijn dwaasheid. Een les die we in het leven meermalen hebben te beoefenen. Immers is een dwaas van nature niet te overreden. De verzoeking zal ook in deze tot ons komen. Het dwaze te weerspreken. De zot te antwoorden. Maar zolang stilstaan en overdenken, eenvoudig gezegd de zelfkennis, ontbreken zal het dweilen zijn met de kraan open.

snoeptrommel

Alle dingen zullen meewerken degenen die  naar Zijn voornemen zijn geroepen. Het zijn de dingen die we niet zomaar zien. Het zijn niet de omstandigheden waar we zomaar amen op zeggen. Maar na deze zult ge het verstaan. Dan is het altijd het gelovig wachten tot we het hier reeds of opnieuw mogen zien. Zodat we weer mogen zeggen: ik dank U Heere dat Gij mij verdrukt hebt, want nu vertroost Gij mij. 

snoeptrommel

Het is van zo groot belang dat we het juiste onderwijs ontvangen. Niet elk mens is gelijk. De één gelooft altijd, de ander zit altijd in de hoek waar de zogenaamde klappen vallen. Juist pastoraat weet ook de laatsten het goede aan te reiken. Zodat ze met hun ongeloof en twijfel niet door mensen nog meer terneer worden geslagen. Maar weten dat de Heere in Zijn Woord ook deze mensen onderwijs geeft. Immers: ik geloof Heere, maar kom mijn ongelovigheid te hulp.

snoeptrommel

De Heere leert ons in Zijn Woord om op te merken. Maar wij leren er bij dat we van onszelf blind zijn en het niet zien wanneer de Heere spreekt. Wanneer we Zijn stem niet horen kan zomaar een gevoel van mismoedigheid je overvallen. Doch leer je door genade weer te zien, gaan je ogen er weer voor open, mag je weer opmerken dat de Heere je niet is vergeten, dan is alles licht.

snoeptrommel

Na een tijd van zwijgen en luisteren naar datgene wat de Heere spreekt komt altijd een tijd van spreken met vrijmoedigheid.  De Heere leert ons dat we op prinsen niet moeten vertrouwen en voor mensen niet bang moeten zijn. We hebben alleen Zijn stem te gehoorzaam. In de weg van zwijgen en luisteren leert Hij onsdatgene wat Hij nodig vindt. En met datgene wijst HIj ons Zijn weg die we hierin hebben te gaan. In de kracht van Hem.

snoeptrommel

Stil zijn en wachten. Tot de Heere Zijn weg wijst. Dat is iets wat we moeten leren. Er zal zoveel tegenin komen. Om ons te verleiden toch weer aan het woord te zijn. Toch weer onze mening te zeggen. Maar zolang wij dat doen zal de Heere zwijgen. Hij spreekt als wij uitgesproken zijn.

snoeptrommel

Het is van zo groot belang als je mag weten geleid te worden door Gods Geest. Niet te klagen, maar te dragen en te vragen om kracht. Te mogen zien hoe de Heere zorgt. Hoe Hij elke dag weer spreekt ook in jouw leven. Je de weg wijst van de vroege morgen tot de late avond. Dat vraagt stil zijn voor Hem. Om Zijn wil en weg op te merken. Een weg vaak van zelfverloochening. Wanneer we willen doen wat in ons hart leeft. De dingen die met liefde niets te maken hebben. Doch wacht op Hem, Zijn hulp zal blijken.

snoeptrommel

De Heere is waarlijk opgestaan. Hij leeft. Wat is dat een groot wonder. Hij leeft en vanuit de Hemel ziet Hij neer op deze aarde. Ook nu. In deze moeilijke omstandigheden. Wanneer we dat voor ons eigen persoonlijk leven mogen geloven, dan behoeven we niet angstig te zijn, maar ons leven in Zijn hand weten. Dan weten we ook waar we met onze zorgen heen kunnen. De omstandigheden zijn geheel anders dan enkele weken geleden. Doch de Heere is en blijft Dezelfde.

snoeptrommel

God de Heere regeert. Ook ten tijden van het Corona-virus. Ook nu wil HIj de weg wijzen. We zijn zo gewend om maar door het leven te vliegen. En we geloofden zeker dat de Heere ons die weg wees. De Heere wijst in deze tijd een andere weg. Aan iedereen. Niemand die kan zeggen dat hij of zij het niet geldt. Wat is het een rust te mogen geloven dat het de Heere is Die ons deze tijd geeft. En wat is het dan mooi om te leren wachten. Tot Hij duidelijk ook in deze een weg wijst aan een ieder die dat van Hem verwacht.

snoeptrommel

Deze tijd van Corona vraagt een heel andere invulling van het leven van alle dag. Het is goed om daar bij stil te staan. Er over na te denken. Want deze verandering zal niet van korte duur zijn. De Heere spreekt. Wat heeft HIj u, jou en mij te zeggen. Welke weg vraagt Hij van ons in deze tijd. Hij vraagt zeker niet van ons dat we moedeloos en rusteloos zijn. HIj vraagt ook geen opstandigheid. Ook nu vraagt HIj ons de weg te gaan die Hij wijst. Welke dat is vraagt bezinning. Heere wat wilt Gij dat ik doen zal.

snoeptrommel

Het is opmerkelijk hoe juist in deze tijden mensen weer tot zichzelf komen. Dat de dingen die diep waren weggestopt nu naar boven komen. Immers, we hadden er geen tijd voor. Het is opmerkelijk dat velen elkaar weer vinden in het spreken over de Heere en Zijn trouwe zorg.
Elkaar erop wijzen om rust en bescherming te zoeken bij Hem. Er is weer tijd om eens een goed boek te lezen. Een mooie preek op te zetten. De eerste week van bezinning ligt achter. De Heere zal net zo lang doorgaan Zijn roepstem te laten horen tot Hij ieder die Hij op het oog heeft voor Zich heeft gewonnen.

snoeptrommel

Geloven en vertrouwen is niet zo gemakkelijk. Het is iets wat we van nature zelf niet hebben. De Heere wil het ons leren. En gebruikt daar de omstandigheden voor. Die zijn dan niet altijd even gemakkelijk. Ja, soms lijken ze zo donker dat we ons af kunnen vragen hoe het toch verder moet. Juist dan is het zo belangrijk op de Heere te vertrouwen. En te geloven dat Hij het wel weet en alles in Zijn handen heeft. Zo is bidden het belangrijkst. Doch naast het bidden werken! Want we hebben zelf onze verantwoordelijkheid te nemen. En datgene op te volgen wat ons door deskundigen wordt aangereikt. Nogmaals.......bid en werk.

snoeptrommel

Soms kan je hart zo vol zijn van al het goede wat de Heere schenkt. Wat Hij schenkt in het waarmaken van de beloftes die in Hem altijd ja en amen zijn. Beloftes die Hij vervult op een wijze die je niet nooit had kunnen bedenken. De hoop beschaamt niet, maar de Heere vervult Zijn beloftes altijd nog boven bidden en denken.Dan kan het zo in je hart leven: wat zal een nietig mens mij doen! Immers kan je benauwd zijn van alle zijden. Je kan je zo buitengesloten voelen. Eenzaam. Maar wanneer je mag ervaren en zien hoe de Heere zorgt, dan valt daar alles bij in het niet. En kan je weer verder.

snoeptrommel

Het karakter van mensen speelt een grote rol in het leven. De één is zich al heel snel van schuld bewust. Al of niet terecht overigens. Een ander zal niet en nooit toegeven een verkeerde weg te zijn ingeslagen. Of de weg die is ingeslagen vergoeilijken en zo goedpraten. Het geweten van mensen is ook een ding. De één heeft een nauwgezet geweten, terwijl een ander over lijken gaat. Door deze dingen kunnen relaties voor altijd gebroken zijn of worden. De één legt zich daar weer gemakkelijk bij neer. Een ander lijdt ook hier onder. Ook dat heeft weer te maken met het karakter.

snoeptrommel
De g
De grote vraag is altijd wie het je heeft aangedaan. Is het de Heere Die je een andere kant wijst? Of zijn het mensen die je op de één of andere manier pijn en verdriet doen. Heb je jezelf in dit gevoel van verlatenheid gebracht? Kortom, een gevoel van mismoedigheid kan zomaar één van deze redenen hebben.

snoeptrommel

Het kan je ook zomaar overkomen. Een mismoedig gevoel. Verdriet omdat het zo anders gaat dan je had gehoopt. Het zijn dan zomaar de golven die beroering brengen. En wanneer je daarop ziet kan zelfs je geloof op de schop gaan. Het vertrouwen wat je anders uitstraalt. Een vraag die bij je oprijst: Ben ik het Heere? Of, anders, een schreeuw: Heere help. Ik verga.

snoeptrommel

Het is goed jezelf af te vragen wat je nu in de week die achter ligt hebt geleerd. Welk onderwijs heb je gekregen van de Heere. Waar heeft Hij Zich in jouw leven laten zien. Was het in Zijn bijzondere zorg op een bepaald ogenblik. Was het toen Hij je bewaarde niet te spreken maar te zwijgen? Was het toen Hij zorgen van je afnam? Nogmaals, het is goed om er stil bij te staan. Je de vraag te stellen: Waar was U Heere?

snoeptrommel

Wees niet al te wijs bij uzelve. Antwoord de zot niet naar zijn dwaasheid. Het zijn zomaar twee spreuken. Doch wat zit er een waarheid in. Ook al weet je het beter. Ook al heb je het gelijk aan je kant. Ga niet met een zot in discussie. Je zal het nooit winnen namelijk. Scheid u van hem of haar af. En ga, hoe eenzaam misschien ook, een andere weg. Al gaan deuren dicht in deze. Ramen zullen altijd voor je opengaan.

snoeptrommel

Zwijgen is beter dan spreken. Horen, zien en zwijgen. Een leerschool die niet al te gemakkelijk is voor mensen die zichzelf graag laten horen en zien. Die het niet kunnen laten het laatste woord te spreken. Met daarin nog snel een woord bovenop datgene wat werd gehoord en gezien.

snoeptrommel

Wat zijn we vaak ondankbaar, teleurgesteld en boos. Naar ons beste denken ook in mensen. Hoe dikwijls zitten we vol wrok. Tegenover hen. Of is het tegenover de Heere, Die ons deze mensen op onze weg geeft? Deed HIj het verkeerd? We menen hen, denkend ten beste, uit ons leven te verbannen. En denken er zelf een veel beter iets van te maken zonder hen. Hoe troostvol is psalm 146. Waar de Heere juist neerziet op die verlatenen en die verachten. En juist hen zegent met onuitsprekelijke zegeningen.

snoeptrommel

De Heere toont Zijn almacht. Als we het maar zien. Zijn bewarende en beschermende hand over ons in de achterliggende week. Opmerken. Hoe dikwijls ontbreekt het daaraan. We leven van de ene dag in de andere. En staan zo vaak niet stil bij al het goede wat de Heere, vaak ongevraagd, geeft. We zorgen liever voor onszelf dan dat we de Heere voor ons laten zorgen. Doch voor die het van hem verwachten staat: Want Hij zorgt voor u.

snoeptrommel

Leven met de dag is vertrouwend de weg gaan die wordt gewezen. In de wetenschap dat het de Heere is Die de weg wijst. Aan het begin van een nieuw jaar is het goed daar stil bij te staan. Immers maken we ons zo snel zorgen om iets wat mogelijk zou kunnen gebeuren. Of zijn we nu al blij met iets wat in onze ogen zeker aan de orde zal zijn. Maar bij alles geldt: zo de Heere wil en wij leven.De Heere regeert en Hij zal ook in dit jaar Zijn almacht tonen.

snoeptrommel

Zo is het altijd goed om eens afstand te nemen van de dagelijkse bezigheden en drukte. Om te overdenken. Om rust te nemen. Samen te zijn. Maar ook dan op te merken hoe de Heere de weg uitstippelt. Dingen op je weg brengt. Die Hij denkt dat goed zijn. Wonderlijk dat de Heere nooit vakantie neemt. Ook al gunt Hij het ons.Hoe belangrijk om ook in tijden van vakantie op te merken. Afstand van alles maar de Heere dichtbij.

snoeptrommel

Zorgen voor jezelf is iets wat we niet moeten vergeten. God lief te hebben boven alles. Je naaste liefhebben. Maar als jezelf. Dat betekent dus dat we een grote verantwoordelijkheid dragen voor de zorg voor ons lichaam. Wat eten we. Krijgen we genoeg rust. Wat zien onze ogen. Wat horen onze ogen. Wat spreekt onze mond. Hoe denken we over een ander.  Ook in deze is het zaak rekening te houden met Gods Woord. Hij heeft ons naar Zijn Beeld en Gelijkenis geschapen. Zo hebben we onszelf rein te bewaren. In elk opzicht

snoeptrommel

Komt verwondert u hier mensen. Opmerken hoe de Heere voor je zorgt is iets wat hoort bij de dankbaarheid. Wanneer we Zijn goede Hand in ons leven niet zien is het alles maar gewoon. Maar de Heere zorgt voor wie Hem aanroept in de nood. Zij ondervinden Zijn gunst oneindig groot.

snoeptrommel

Het Heilig Avondmaal is een gemeenschap met God en met elkaar. Let op: ook met elkaar. Als leden van hetzelfde lichaam van Christus. Zeker, het zijn allen zondaren die daar zitten aan de tafel van de Heere. Doch wanneer we blijven leven in de zonde mogen we daar niet aanzitten. Daarvoor is dan ook de week van voorbereiding. Om jezelf te onderzoeken. Met de vraag of er een schadeijke weg is. Voor de één is die er zonder nadenken niet. Voor de ander kan het een voortdurend zuchten zijn.

snoeptrommel

De liefde vergaat nimmermeer. Doch in de praktijk is het zo dikwijls anders. Helaas. Liefde die overgaat in haat. Verdraagzaamheid in onverdraagzaamheid. De vraag is wat voor liefde het dan is geweest. Want als je meer houdt van de ander dan van jezelf dan zal de liefde heel wat kunnen verdragen. Dan zal je zeker de ander trachten geen pijn te doen. Dan stel je hem niet in een kwaad daglicht. En dan zal je alles aanwenden om een breuk te voorkomen. Wanneer je echter meer van jezelf houdt en niet wilt dat jij een keer omvalt met jezelf, dan kies je voor een breuk en ga je zelf vrolijk verder.

snoeptrommel

En alles draait om de liefde. De liefde, als eerste vrucht van Gods Helige Geest. Liefde, die niet zichzelf zoekt. Maar de ander. Bewogen zijn met de ander. Het is niet iets wat mensen van zichzelf hebben. Het onvoorwaardelijk er zijn voor de ander. De ander iets gunnen. Niet die ander iets afnemen om er zelf beter van te worden. Niet die ander altijd maar bekritiseren. Maar die ander uit de liefde van het hart iets aanreiken. Wat ook maar met één woord is te benoemen: Liefde!!! Want liefde is de bron.

snoeptrommel

Mensen hebben vaak niet in de gaten wat zij anderen aandoen of aangedaan hebben. Dat is al een gegeven vanaf de beginne. Kaïn sloeg Abel dood. En het kwam enkel voort uit jaloezie. Zo is het door de eeuwen heen tot nog toe. Vanuit de jaloezie gaat veel kapot. Mensen die jaloers zijn kunnen het niet zetten dat een ander in zijn of haar ogen meer heeft, meer kan of meer in de belangstelling staat. Dan is er maar één mogelijkheid: de ander schade berokkenen.

snoeptrommel

Bljzonder is hoe verschillend mensen zijn. En dan doel ik over het denken over jezelf. De één tobt altijd en heeft een groot minderwaardigheidscomplex. Een ander heeft het bijzonder met zichzelf getroffen en denkt het bijzonder goed te doen. De één trekt zich gemakkelijk terug. Een ander vecht zich naar de hoogste plaats. Al is het over de rug van een ander.

snoeptrommel

Blijdschap en verdriet. Het is zomaar een tegenstelling in het leven. In het sociale leven. Hoop en teleurstelling. Waar ieder van weet mee te spreken. De ene keer word je bemoedigd. En denk je je vrienden gevonden te hebben. Een andere keer valt het weer zo tegen. Het alles getuigt van een gebroken wereld. Waar mensen leven. Die niet meer de tijd nemen om eens terug te kijken. Maar doorgaan op een weg die ze naar het goeddunken van hun eigen hart zijn ingeslagen. Mensen die niet weten van schuld of om deze te beiljden. Mensen die niet weten van vergeven en vergeten. Maar zien op zichzelf en hoe goed het hen gaat. Wat ze niet zien is: ze gaan over lijken en beschadigen niet zelden mensen voor het leven.

snoeptrommel

In de toekomst kunnen we niet kijken. Het is een leerschool om het in het geloof af te wachten. Om gelovig je weg van vandaag te gaan. En hoe donker die weg ook mag wezen. Hij ziet in gunst op die Hem vrezen.

snoeptrommel

Ja, opmerken is beter dan te offeren. De trouwe zorg en leiding van de Heere Zelf. In de allerkleinste dingen van het dagelijks leven. Hem niet te volgen om de wonderen. Maar de wonderen komen vanzelf. Ongedacht. Onverwacht. En dan steeds te mogen zeggen: Hij zorgt voor mij.

snoeptrommel

Soms van die ontmoetingen die je niet zou kunnen verzinnen. Maar ze gebeuren gewoon. Als bijzondere leiding in je leven. Waarom? En waartoe?

snoeptrommel

Als blikken konden spreken. Soms kom je ze tegen. Je ziet ze kijken. Wat zou er dan in hen omgaan. Zolang er geen gesprek onderling is en je hen de vraag niet kan stellen zal je het nooit te weten komen.

snoeptrommel

Het blijkt in het leven zo waar te zijn: als de Heere een deur sluit staat een raam open. Wat kan je je zorgen maken over een mogelijk gat waar je in zou kunnen vallen. Maar weest in geen ding bezorgd. Want Hij zorgt voor u.

snoeptrommel

Kwaad berokkenen. Om er zelf beter uit te komen. Het ligt zo voor de hand jezelf te verdedigen. Maar tegen leugens en laster is niet te vechten. Afstand nemen is het beste. Het alles in vertrouwen neerleggen in Gods handen. Omdat het alleen daar veilig is.

snoeptrommel

Het is bekend hoe mensen de ander onder de loep menen te moeten nemen. Nagaan. Het doen en laten van die ander menen te moeten invullen. Die ander waarvan ze zien, lezen of horen. Maar waarvan ze uiteindelijk alleen maar kunnen denken. Maar, vreselijk, dat denken tot waarheid maken.Verbreiden. En zo die ander kwaad berokkenen.

snoeptrommel

De één staat wat sterker in de schoenen dan de ander. Maar zaak is om je niet weer terug te laten trekken in de poel van ellende waaruit je bent verlost. Door wie of wat dan ook.

snoeptrommel

Wat ben je onnoemelijk rijk als je los kan laten. Wanneer je niet langer zit in de kring van de spotters. Een eigen weg mag gaan zonder pijn of verdriet van hen die niet weten wat ze mensen aan doen. Die niet weten wat het is te bukken of te buigen maar over lijken gaan.Om vooral die eerste plaats te hebben en te houden.

snoeptrommel

Rijk willen worden over de rug van een ander. Meer in achting willen zijn dan die ander. Streven naar de plek van die ander. Omdat we die ander niet kunnen accepteren zo hij of zij staat op de plaats die de Heere hem of haar Zelf had gegeven. Het heet jaloezie.

snoeptrommel

Het is duidelijk wanneer mensen bang zijn af te glijden. Bang zijn om met 'schuld' openbaar te komen. Natuurlijk is het voor niemand leuk om te moeten bekennen fout te zitten. Doch het hoort bij de mens. Een mens is nu eenmaal nooit volmaakt. Het allerbeste wat is gedaan zit nog vol met schuld.Van mensen die niet kunnen omgaan met hun gebreken, laat ik het zo dan noemen, zal je het nooit winnen. Ze hebben zich geoefend in het behalen van de winst.

snoeptrommel

Het doet pijn wanneer de vinger op de zere plek wordt gelegd. Er kunnen tranen zijn van de pijn. Doch het kan ook zo zijn dat we de zweer niet willen zien. De tekenen van die zweer niet willen voelen. Toch moet een zweer uitgedruikt worden. Anders kan het vervelende gevolgen hebben. Voor jezelf en voor anderen.

snoeptrommel

Met een Jehu's ijver alles doen voor de Heere. Het is zomaar iets wat je tegenkomt. Het is in eigen oog alles voor de Heere wat ter hand wordt genomen. Doch hoe dikwijls is zelfzucht eraan verbonden. Daarbij het ene doen voor de Heere, maar zich verder uit eigenbelang niet houden aan Zijn geboden.

snoeptrommel

Mensenkennis. Zelfkennis. Christuskennis. Hoe dicht ligt het allemaal bij elkaar. Menend het ene te bezitten. En het alle drie te missen. Het klinkt hard. En men wil er niet aan. Maar het is de waarheid.

snoeptrommel

Het kan een zware les zijn wanneer je door Gods Geest steeds weer met jezelf wordt geconfronteerd. En toch is het beter deze lessen te krijgen dan dat we er geen weet van hebben. Zo heeft de Heere heeft rijk en arm gegeven in het leven. Dan is het goed om niet met onze rijkdom anderen de ogen uit te steken. Steeds weer te laten zien en te laten merken wat wij allemaal kunnen. Beter is het om in het verborgen en stil je weg te gaan. Dat is overigens altijd het beste.

snoeptrommel

En elke dag zijn er de lessen op Gods leerschool. Als je ze maar ziet en opmerkt. Meest is het zakken en zinken. Om erachter te komen dat het weer alles te kort was. Schuld blijft over. Meer niet. Zo tobben Gods kinderen verder. In tegenstelling tot zij die het allemaal wel weten en geen onderwijs meer nodig hebben. Het verdrietige is dat daar vaak een breuk ontstaat. En meest alleen door onbegrip.

snoeptrommel

Wat is een mens, wat is in hem te prijzen. Wanneer we eens naar onszelf kijken: wat is de mens. Wie is de mens. Wie ben ik. Er is niemand die goed doet. Ook niet tot één toe. En toch zegt de Heere: wie Mij aanroept in de nood, vindt Mijn gunst oneindig groot.

snoeptrommel

Opmerken, opmerken en opmerken. Dat is een les voor elke dag. En in dat alles de stem van de Heere te verstaan. Dat is nog mooier doel. Heere wat heeft U me bij dit en bij dat te zeggen. Nooit gaat iets zonder gevoel in deze. Een gevoel om te volgen. Ook al is de weg die dan moet worden gegaan niet al te gemakkelijk. Maar met de Heere zal de uitkomst niet verkeerd zijn.

sneotprommel

En dagen rijgen zich aaneen tot weken. Altijd zijn er dingen die je hoopt. Of dingen die je verwacht. Die niet en nooit schijnen te komen. Ook van deze dingen is het goed ze in het gebed de Heere voor te leggen. Hij immers alleen weet wat goed voor ons is. Zo zal Hij ons zeker onthouden wat we beter kunnen missen. Hoe pijnlijk ook. En hoeveel verdriet het gemis ook kan geven.

snoeptrommel

Soms zie je mensen die door het leven schijnen te vliegen. En het is hen allemaal zo duidelijk. Dit is de weg en zo moeten we gaan. Anderen hebben het mogelijk beter begrepen. Het is achteraankomen. En dat is niet altijd even eenvoudig. Soms lijkt het immers alsof de Heere hen is vergeten.

snoeptrommel

Er is een liedje wat zingt: God wijst mij een weg. Het is zeker dat God de weg wijst. Maar het belangrijkste wat we moeten leren is om achteraan te komen. Niet voorop te gaan. En dan is het wel eens wachten tot de weg verder gaat.

snoeptrommel

God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Het is vaak een gegeven dat als we van iemand beter worden we er nog wel voor gaan. Wanneer we energie in een contact moeten steken is het ons echter snel te veel. Zonder overleg bepalen we dan wel voor onszelf wat het beste is. Het moet immers van een leien dakje gaan. Vooruit. En zeker niet een stapje terug.

snoeptrommel

Een nieuw jaar. Met alle goede voornemens. Doch het belangrijkst is de samenvatting van de wet des Heeren. Om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf.

snoeptrommel

Vrede op aarde. Vrede met alle mensen. Vrede .........
Hoe anders is het echter meest. Als Christenen het Kerstfeest vieren. Met een hart vol boosheid en wrok. Zingend het Ere zijn God uit volle borst. Maar er is geen plaats voor de Vredevorst.

snoeptrommel

Maak de heuvels glad. Dat is een bevel aan Christenen. We kunnen blijven wachten. Maar om nu eens de eerste stap te zetten. Vaak weerhoudt het ons. Want we weten immers niet of het zal bereiken wat onze wens en verlangen is. Doch niet geschoten is altijd mis. Volg je hart. En ga op pad!

snoeptrommel

We maken ons druk om datgene wat mensen is en wordt aangedaan. Doch waar we zelf mensen treffen met onze woorden weten we niet. We hebben er een behagen in het kwaad van de ander te vertellen. Niet eens wetend of dat wat we vertellen wel de waarheid is. Heb je wel gehoord dat.......zo gaat het van mond tot mond. En wie uiteindelijk het verzonnen heeft weet niemand.

snoeptrommel

Aanhalen en afstoten. Iets wat je nooit moet doen. Mensen naar je toetrekken, maar als het erop aankomt heb je ze niet nodig. En krijgen ze de kous op de kop: nu even niet. Natuurlijk zijn er die van nature zich het niet aantrekken. Zich omdraaien en verder gaan. Maar er zijn ook anderen. Die met pijn in hun hart en tranen in hun ogen hun weg vervolgen. En het vertrouwen in de mensen langzaam maar zeker verliezen.

snoeptrommel

Opmerken is iets wat we van nature niet doen. We zijn er blind voor en leven ons leven van elke dag zonder na te denken over een mogelijke leiding van de Heere daarin. We zijn niet stil voor Hem en vragen niet wat HIj ons te zeggen heeft. Ook na ontvangen genade gaat vaak nog zoveel dikwijls op deze wijze aan ons voorbij. Het is zaak om elke avond jezelf af te vragen wat Zijn stem was in de dag die achter ligt.

snoeptrommel

De Heere Zelf gaf in Zijn leven aan hoe HIj omging met mensen. Hetgeen niets was en door niemand werd geacht, mensen waar geen enkele hoop voor was, die zocht Hij op. Niet om na verloop van tijd weer los te laten. Nee Hij maakt altijd af wat Zijn hand is begonnen. Paulus was niet gewenst bij mensen nadat de Heere Hem had stilgezet. Maar de Heere legde de liefde voor Paulus in het hart van die mensen die Hij nodig had om Paulus tot een uitverkoren vat te maken. Zo worden ook deze woorden waar: Ik doe het niet om uwentwil, dat zij u bekend. Maar alleen om Mijns heiligen Naams wil.

snoeptrommel

Hoogmoed komt voor de val. Het is een uitdrukking die we ter harte moeten nemen. Denkend iets te zijn. Denkend onmisbaar te zijn. Denkend dat alles om jou draait. Dat alleen jij gelijk hebt.Dat iedereen blij met je is. Op je zit te wachten. Niet zonder je kan.  En in het geestelijk leven is het nog erger. Menend dat de Heere met jou een bijzondere weg gaat. Een weg waar niemand ook maar iets van begrijpt Iedereen kan zich vergissen. Behalve jij. Want jij weet alles zeker.

snoeptrommel

Vaak zijn we druk met dat wat mensen ons hebben aangedaan. Zien we om het minste of geringste af van contact met deze of gene. Maar wie zijn we zelf. Het zijn maar enkele woorden. Maar, nogmaals, wie zijn we zelf. Genoeg woorden om in de tijd die voor ligt over na te denken.

snoeptrommel

Kijk eens om je heen. Zie die ander. Niet die ander die je denkt dat hij of zij is. Wat is een mens van nature. Een mens die zelf wel bepaalt met wie contact wordt onderhouden. Met de liefste? De gemakkelijkste? Maar ach, een mens ziet aan wat voor ogen is. En vergeet die hunkert naar een klein beetje liefde of aandacht. Een schouderklopje op zijn tijd.

snoeptrommel

De liefde overwint. Maar niet in een weg van opdringen. Het blijft afwachten. Om uiteindelijk liefde te geven als er plaats voor is. Het is niet mensen het naar de zin maken. Het is mensen helpen. Maar niet met hen meegaan in wegen die niet zijn naar het Woord van de Heere. Om maar goede maatjes met de ander te zijn. Integendeel. Rustig en standvastig zijn. Met een hart vol liefde. Tot het moment gekomen is die ander al je eerlijke liefde te geven. Liefde die voortkomt als eerste vrucht van de Heilige Geest.

snoeptrommel

Wees vriendelijk tegen alle mensen. Tja, en kijk dan eens om je heen. Natuurlijk zijn ze er die vriendelijk zijn. Maar er zijn er ook anderen. Dan denk je soms: wat is dat toch? Karakter? Het kan. Maar naar het Woord is het niet. Wees vriendelijk tegen allen. Zo is het.

dagboek

Het is duidelijk wanneer de Heere een weg wijst. Er is geen vooreerst geen twijfel mogelijk. Neemt niet weg dat de stormen vele kunnen zijn. Maar de hoop beschaamt nooit. De Heere zal het altijd afmaken wanneer Hij iets begint. En dat niet anders dan in een rechte weg. Twijfel, moedeloosheid, zorg. Het zijn menselijke reacties op omstandigheden die zich voordoen. Maar in een weg van schuld en berouw is er altijd weer vergeving. En mag met het oog omhoog geslagen de weg worden vervolgd. Waarvan de uitkomst niet en nooit tegenvalt.

snoeptrommel

Teleurstelling en verdriet liggen zo dicht bij elkaar. Stel op prinsen niet je  hoop of verwachting, het is niet van vandaag of gisteren. De ene mens is misschien gemakkelijker van vertrouwen dan de ander. Maar het gevoel van teleurstelling en verdriet treft een ieder op zijn tijd. Het is natuurlijk heel eenvoudig de ander hiervan te betichten. Zij stellen ons teleur en doen ons zo verdriet in onze ogen. Maar hoe dikwijls stellen wij zelf mensen teleur........en doen wij hen verdriet....

snoeptrommel

En onderstaande woorden blijken zo waar. Het is waar bij de eerste dag van het nieuwe jaar. En het blijft waar wanneer de dagen en weken zich aan één rijgen. Een afhankelijk leven van de Heere is een aanhankelijk leven. Niet te kunnen leven zonder Hem openbaart zich in het zoeken naar Zijn gemeenschap. En hoe anders zal dit kunnen dan in het gebed. In het gaan naar Gods Huis. In het lezen in de Bijbel.

snoeptrommel

Een gelukkig jaar is een jaar wanneer we dagelijks mogen ervaren dat de Heere van ons afweet.
Dat Hij spreekt in de kleinste dingen. Vaak hebben we er niet eens erg in. Maar wanneer ons leven wordt geleid door de Gods Geest, we zullen Zijn weg gewezen worden. Het vergt echter wel enige inspanning die stem te verstaan.En genade om dan ook die weg te gaan.

snoeptrommel

Als de Heere Zijn kerk bouwt, bouwt de duivel een huis ernaast. Hoe dikwijls is dit gebleken. Bij de eerste roerselen van het spreken van een geweten komt de duivel in actie. En dan zal direct blijken dat bekering nog niet een weg is die gemakkelijk is. Houdt wel in dat als de Heere is begonnen Hij niet zal laten varen het werk Zijner handen.

snoeptrommel

Wanneer twee partijen het niet eens zijn gebeurt meest hetgeen nooit voor mogelijk was gehouden. Er wordt met modder gesmeten. Hoe verlagen we onszelf door ons op die weg te begeven. Ook  dan is het nodig het Woord te laten spreken. Wreek uzelf niet. Leg het alles in de hand van de Heere. Hoe oneerlijk het ook is. Of lijkt. De Heere draaide Zich om en ging Zijn eigen weg.

snoeptrommel

Wachten op antwoord van de Heere kan lang duren. Voor de beleving is de Heere zo ver weg. Doch wanneer men mag opmerken is Hij zo dichtbij. Het zijn zomaar de hele kleine dingen die daar van getuigen. Want Hij zorgt voor u. Wij wachten vaak op iets groots. En vergeten dan dat dit helemaal niet nodig is. De Heere is er altijd. Zingen we daar niet van? Op bergen en in dalen: ja overal is God. Als we dit weer mogen zien gaat een licht op in een nacht die we in ons ongeloof zelf over ons heen hebben gehaald.

snoeptrommel

Soms te denken dat de Heere de weg je heeft gewezen. En dan in vertwijfeling je afvragen of het wel de Heere was Die voor ging. Als er weer zoveel op je weg komt wat er totaal niet op lijkt. Toch is het in de regel juist dan wél van Hem. Want in het donker komt Hij tegemoet. Vraagt Hij van ons dat we blijven volgen in de storm die is opgestoken. Geloofsoefeningen worden niet in voorspoed gegeven. Maar juist in het schijnbare tegen. Vertrouw op Hem. De uitkomst zal niet falen.

snoeptrommel

Een tevreden mens is een gelukkig mens. Zo wordt het toch altijd gezegd? Gelukkig als je mag zien dat de Heere het je alles geeft. Dat HIj voor je zorgt. Wrok en wrevel kan het alles zo moeilijk maken. Niet alleen voor jezelf maar ook voor een ander. Het op je strepen staan. De situatie naar je hand willen zetten. Leven uit de hand van de Heere. Niet met een vroom praatje je weg gaan. Maar eenvoudig en alleen de weg van de liefde bewandelen. Een ieder in zijn waarde laten. En elk gunnen wat hij of zij in het leven heeft ontvangen.

snoeptrommel

Tevreden zijn met die gaven die jij hebt gekregen. Niet altijd maar weer proberen die ander te evenaren. Met daarin te denken dat die ander meer heeft of is dan jij. Wat heb je dan een moeilijk leven. En het is de vraag of je op een gegeven moment nog wel jezelf bent. Gelukkig zijn in de situatie waarin jij je bevindt. Tevreden zijn met datgeve wat jij hebt ontvangen. Niet proberen te grijpen wat je niet toekomt. Alleen maar vragen wat de weg is die de Heere jou persoonlijk wijst. En alles wat je daarin nodig hebt zal je worden toegeworpen.

snoeptrommel

Gaven die we gebruiken zijn niet volmaakt. Alles wat in ons is, alles wat van ons is, het is door de zonde gebrekkig. Wee die mensen die denken dat zij het wel kunnen.........niet zelden worden ze als onmogelijk ervaren. Ook gaven zijn om daarin te groeien. En luisteren is dan een eerste vereiste. Luisteren naar wat een ander zegt. En het niet ervaren als getrapt te worden op je lange tenen.

snoeptrommel

Het kinderliedje zingt het zo duidelijk: Jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn. De Heere maakt geen grote mensen. Hij geeft ze gaven om te dienen. Niet om er zelf iets mee te worden. Maar om in het Gods Koninkrijk dienstbaar te zijn.

snoeptrommel

Genade maakt klein. Doch in de praktijk zien we vaak zo anders. Alsof er gist in de schoenen zit worden mensen iets met dat wat ze onverdiend hebben ontvangen. Hetzij in het praten, hetzij in hun doen en laten.Binnen de kortst mogelijke tijd menen ze meer te zijn dan een ander. Beter te functioneren. En, om kort te zijn, onmisbaar.

snoeptrommel

De Heere vraagt van ons niet meer dan in ons vermogen ligt. Hij geeft daartoe de moed en de  krachten. In een leven van samen de weg gaan is er niet een streven het maar alleen te moeten en te willen doen. Er is een dankbaar hart wat doet beseffen dat de Heere ieder mens persoonlijk Zijn genade schenkt. Met daarbij persoonlijke gaven. Maar ook het inzicht dat we als één gemeente van Christus elkaar mogen dienen. Tot een hand en een voet mogen zijn. Dan is het wel eens een leerschool dat te willen zien en te accepteren.

snoeptrommel

Zalig zijn de barmhartigen, zij zullen barmhartigheid verkrijgen. Het Woord als richtsnoer in ons leven. Hoe gemakkelijk gaan we eraan voorbij. Voorbij aan hen die het zo nodig hebben. Zij die aan de kant van de weg liggen. Het leven van deze tijd is vaak zo ik-gericht. Aandacht voor de ander in de nood van het leven wordt niet of nauwelijks dan gevonden. En toch geeft de Heere daar waar het nodig is altijd mensen op onze weg. En die oprecht is van gemoed, die merkt het op en keurt het goed.

snoeptrommel

Wat moeten we toch dagelijks zelf voor de spiegel staan. Hoe gemakkelijk doen we mensen onbewust pijn en verdriet. Niet in de laatste plaats door hen te mijden, voorbij te gaan, buiten te sluiten, onderscheid te maken waar het niet is............

snoeptrommel

Zo ook bij ons die Asielzoekers........het was een komen. En nu een gaan. Een arm om hen heengeslagen. En dan zijn ze weer weg. Wat het heeft uitgewerkt? Waartoe het diende? Dat weet de Heere alleen. Een hoofdstuk is weer afgesloten. En waar de Heere een deur heeft gesloten, daar opent Hij op Zijn tijd en wijze weer een raam.

snoeptrommel

Wie ben ik voor de Heere. Zo eindigde ik de laatste keer. Ik. Dus het is en blijft een persoonlijke zaak. En al wat je de ander de maat neemt getuigt van geen mensenkennis. Zoals in psalm 73 staat: ik was een groot beest bij U. Dan gaat er wat veranderen. Dan wordt het niet langer oordelen, veroordelen. Maar een arm om die ander heen. Kom maar.....

snoeptrommel

Wie zijt gij o mens die een ander oordeelt. Moeten we ons het niet ter harte nemen? Het Pinksterfeest getuigt van het evangelie voor alle mensen. En niemand is daarvan uitgesloten. Is het niet juist de meest rechts gereformeerde gezindte die het niet kan laten mensen op de korrel te nemen? Maar, nogmaals, wie zijt gij o mens die een ander oordeelt? Hebben we niet allen genoeg aan onszelf. Genoeg om onszelf te onderzoeken. Met daarin de zo belangrijke vraag: wie ben ik.....voor de Heere.

snoeptrommel

Het leven met de Heere is en blijft persoonlijk. We kunnen het niet voor een ander invullen. Job kreeg een hele zware weg. Maar zijn geloof raakte hij niet kwijt. Het was voor hem een  beproeving. De geloofsoefeningen waren niet gemakkelijk. Maar na het zure kreeg hij het zoet. En ontving hij opnieuw zonen en dochteren.

snoeptrommel

Het is een gegeven dat mensen eraan kunnen twijfelen of hun schouders zijn gemeten. De omstandigheden van het leven lijken zo vaak te zwaar. Doch ontbreekt het niet vaak aan eigen verantwoordelijkheid. Men laat de boel de boel en geeft uiteindelijk de schuld aan God.Twijfelt aan Zijn trouwe zorg. Een weg kan dood lijken te lopen. Misschien is dit dan ook juist Zijn bedoeling en wil Hij je een andere weg wijzen. Door een weg, hoe zwart hoe dicht, leidt Hij naar het eeuwig Licht.

snoeptrommel

Soms kunnen de dingen je in twijfel brengen. Hoe moet je hier of daar toch op antwoorden. Maar we hebben het Woord van God. Eenvoudig en wijs tot zaligheid. De antwoorden op al je vragen vind je in de Bijbel. En hierover is geen discussie mogelijk. Wat zou de wetenschap het gemakkelijk hebben wanneer ze dit zouden mogen geloven.

snoeptrommel

Die vragen komen voort uit de liefde tot God. De liefde die als eerste vrucht van de werking van Gods Heilige Geest in het hart wordt gelegd. Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal. Zo leerde Saulus het op de weg naar Damaskus. En zo begeren al Gods kinderen te zijn tot een lichtje brandend in de nacht. Een ieder op de plaats waar hij of zij door de Heere is gesteld.

snoeptrommel

Elke dag als eerste dag van de rest van mijn leven. Elke dag stilstaan bij hoe ik in het leven sta. Wat doe ik. Hoe vul ik mijn dagen. Geen verantwoording bij een ander leggen. Maar zelf bewust leven. Het hoofd omhoog. Het hart naar Boven. Met altijd weer de vraag in het hart: Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal. Hoe leef ik tot Uw eer.

snoeptrommel

Juist in de dagen van Advent is het een tijd waarin we ons af mogen vragen wie onze naaste is. Zonder dat we er bij stil staan gaan er zovelen juist in die dagen eenzaam en alleen door het leven. Een eenzaamheid bij mensen waar wij iets aan zouden kunnen doen. En als ieder van ons zich nu om één mens zou bekommeren, hoe anders zou het voor velen zijn.

snoeptrommel

De dagen gaan open en dicht. Zo is het vrijdag en zo is het weer vrijdag. Zo is het zondag en zo is het weer zondag. Agenda's die vol staan met van alles. En is het niet heerlijk te mogen merken dat je er nog bij hoort? Waarbij vraag je je dan af. Wanneer we de samenvatting horen van de wet van de Heere: God lief te willen hebben boven alles. En onze naaste als onszelf. Zo hebben we ons aan het einde van elke dag af te vragen: waar lag mijn hart. Lag het bij mezelf? Of was ik bezig met de dingen van Gods Koninkrijk?

snoeptrommel

Het is dus niet goed om in onze zonden te blijven hangen. We mogen pleiten op de vergeving en de genade die er is door de Heere Jezus. We hebben zo een vrijmoedige toegang tot God. Die we in de Heere Jezus onze Vader mogen noemen. En Hij zorgt voor ons. Het is bijzonder als we mogen leren zeggen: Hij zorgt voor mij. In dat vertrouwen mag dan de weg worden vervolgd. Hij zorgt voor mij. Ja op bergen en in dalen. Overal is God. Mijn God.

snoeptrommel

Het neemt niet weg dat we zondaars blijven. Ook na het ontvangen van genade. We zeggen wel: hoe meer genade, hoe groter zondaar. In eigen oog. Want in de weg van de heiligmaking komen we ze levensgroot tegen. Elke dag zonden. Elke dag moeten en mogen we onze zonden belijden. Elke dag zullen we in die weg vergeving ontvangen. En bovenal mogen we  weten: mijn staat ligt vast.

snoeptrommel

En dat is nu juist wat velen zo moeilijk vinden. Ze blijven haken in dat wat is gebeurd. Wat ze mogelijk zelf verkeerd hebben gedaan.  Er is maar één mogelijkheid. Schuld belijden. Vergeving vragen. Vergeving ontvangen. En er niet meer op terugkomen. De Heere zegt: Ik werp het in een zee van eeuwige vergetelheid. En gedenk het niet meer. Zouden wij het dan beter moeten weten? Het is een les: ik vergeef het mezelf.......

snoeptrommel

Denk eens aan het ganzenbord. Ganzen die vooruit kijken. Ganzen die dat niet kunnen. Die doodlopen omdat ze zich omdraaien. Wat zou beter zijn.
Vandaag is de eerste dag van de rest van je leven. Vergeten wat achter ligt. Er je lering uit trekken. Maar  daarmee elke dag de kans opnieuw te beginnen.


snoeptrommel