Hij is de Almachtige.

De Heere Jezus is gekomen om zondaren zalig te maken. Het is een gegeven waar we aan zijn gewend. En natuurlijk is dit ook zo. De Heere Jezus is gekomen in een wereld vol schuld. Een wereld die naar de afgrond hijgt. Mensen met een verduisterd verstand maken alles meer en meer tot een puinhoop. En in die wereld is de Heere Jezus gekomen.

Hij is gekomen om uitkomst te geven. Om hulp te bieden. Om zonden te vergeven. Hij is gekomen om met Zijn genade wat verloren ligt op te rapen. Mensen die naar Hem niet vragen. Mensen die Hem niet kennen. Hij is Degene Die verlossen kan en wil. Door Zijn Woord en door Zijn Geest maakt Hij wat kapot is weer heel. In een weg die zo onmogelijk lijkt te zijn. Zo uitzichtloos. Daarin treedt Hij. En waar op de ondergang wordt gerekend, daar maakt Hij nieuw. Daar redt Hij.

De Heere Jezus is gekomen om zondaren te verlossen. Mensen die dood liggen in hun zonden en in hun misdaden. En die daar geen weet van hebben. Door Zijn Woord en door Zijn Geest worden ze aangeraakt .  Worden ze zich bewust van hun hopeloze toestand. Dan is de Heere al op weg om wonderen te doen. Doch dat kan alleen wanneer Hij wordt toegelaten in het hart. Tegenstand en onbekeerd blijven is de zonde tegen de Heilige Geest. Deze zal niet worden vergeven.

De Heere Jezus is gekomen. Voor wie? Voor een wereld verloren in schuld. Voor mensen die niets meer hebben te verwachten dan een eeuwige dood. Dat is het wonder van de geboorte, van de komst van de Heere Jezus. Wie daar voor mag vallen heeft deel aan die komst in het hart. Een komst van de Heere Jezus maakt alles nieuw. Eerst wordt een dood mens levend gemaakt. Een ziek mens gezond. Een in zichzelf arme rijk. Ieder die van de dood in het leven wordt gebracht zal dit erkennen. Ik was blind en nu mag ik zien. Ik was dood en nu mag ik door genade in een nieuw leven wandelen.

De Heere Jezus is gekomen om hen die leven in het land van de duisternis met Zijn Licht te beschijnen. Hij geeft vermoeide mensen kracht. Hij geeft hoop waar een hopeloze situatie is. En als de Heere werkt, dan werkt Hij niet van één kant. Hij is de Almachtige Die zelfs de meest moeilijke situatie veranderen kan. Wie wordt beschenen met het licht van Gods genade zal vanuit dat licht ook zelf een licht zijn. Nooit zal het onopgemerkt blijven als de Heere een goed werk doet aan een mens in de nood van zijn leven. Zoals de Heere tot een val en tot een opstanding is gekomen voor mensen, zo zullen ook allen die Hem tot hun deel hebben zijn. De één zal mededelen in de genade van een mens die tot God is bekeerd. Een ander zal in verharding en ongeloof buiten blijven staan. Zoals de gelijkenis van de verloren zoon leert. Buiten staan, omdat er geen behoefte of begeerte is blij te zijn.

God is Almachtig. Hij heeft een goed werk gedaan door Zijn Zoon naar deze wereld te zenden. En in dat werk zijn wonderen mogelijk. Zoals de Naam van de Heere Jezus  Wonderlijk heet. Hij zal raad geven omdat Zijn Naam Raad is. Hij zal Zijn sterkte laten blijken. De sterkte die alleen God eigen is. Alleen omdat Zijn Naam sterke God is. Hij zal vrede brengen. Want ook is Zijn Naam Vredevorst. Van al Zijn namen zullen de mededeelbare eigenschappen in Zijn kinderen openbaar komen. Ze zullen zijn als bomen geplant aan waterstromen. Die vrucht geven op Gods tijd.

Voor verloren zondaren is behoud. Het ligt in het volbrachte werk van de Heere Jezus. Waarvan we met de Kerst de eerste stap van Zijn vernedering herdenken. Hij, God, gekomen in de wereld. Neergelegd in een stal. Gewonden in doeken. En alleen genade doet zien: Hij is het. Hij zal Zijn Volk zalig maken. Verlossen van zonden. Maar dan ook een nieuw leven schenken.