Achter Hem aan


Het is Paasfeest geweest. De Heere is opgestaan. Hij heeft een weg voor mensen opengemaakt tot God, Zijn Vader. Een weg die in het Paradijs helemaal afgesloten was. Niemand kon meer tot Hem komen. Omdat Adam gezondigd had. Hij luisterde niet naar datgene wat de Heere Hem gezegd had. Hij mocht niet eten van de boom des kennis, des goeds en des kwaads. Hij deed het toch. En zo lag de hele wereld verloren door hem. Adam moest uit het Paradijs. En de mensen, als kinderen van hem, zouden voortaan moeten werken. Totdat ze zouden sterven.

Direct na de val van Adam maakte God een verbond met hem. Hij beloofde dat eenmaal Zijn Zoon zou komen. En Deze zou in de weg van de gehoorzaamheid voor de zonden van Adam sterven. Hij zou de tweede Adam heten. Tweeduizend jaar geleden is dit wonder werkelijkheid geworden. De tweede Adam stierf aan het kruis. Maar Hij stond ook op uit de dood. Hij ging naar de hemel terug. En Zijn Heilige Geest kwam op de aarde. Om geestelijk dode mensen als Adam op te wekken uit hun doodsslaap. Om ze levend te maken door, uit en tot Hem.

Dit zou gebeuren door de kracht van Zijn bloed. Een wonderlijke kracht. Het zou de vergeving van zonden werken in het zien op de Heere Jezus. En in die vernieuwing van het leven zou een nieuw mens opstaan. Hij zou de strijd aanbinden tegen de wereld, de duivel en het boze hart. En dit alles op de plaats waar de Heere hem bracht.

Het zou een leren worden op de leerschool van Gods Heilige Geest. Hij, de grote Onderwijzer zou het één na het ander gaan leren. Door Woord en Geest zouden dingen duidelijk worden. Vragen beantwoord. Wie is de Heere. Wie is Zijn Vader. Wie is de Heilige Geest. En welke rol spelen Zij Persoonlijk in het verlossingsplan van de mijn leven. Waarin God aan Zijn eer en mijn ziel aan de zaligheid komt. Wat vraagt God van de mens. Het zal blijken dat dit nog steeds gehoorzaamheid is. En zoals Jona wegliep, zo zal elk kind van God zichzelf leren kennen. Want luisteren en doen wat de Heere wil is zo eenvoudig niet.

De Heere vraagt in de weg achter Hem aan zelfverloochening. Hij vraagt niet weinig. Hij vraagt niet veel. Hij eist alles. En wie vader of moeder liefheeft boven Mij, die is Mij niet waard. Er zal in een weg van liefde geleerd worden terug te keren wanneer een verkeerd pad is ingeslagen, een verkeerd standpunt is ingenomen. Het zal geen gemakkelijke weg zijn om schuld te belijden. Maar gezien wordt dat de Heere alleen meegaat wanneer alles vlak ligt. Wrok en wrevel duldt Hij niet. Hij wil schuld vergeven. Maar de vrucht hiervan is het zeventig maal zeven maal vergeven van allen. En wie in deze faalt, het valt te bezien of er genade in het leven is.