Levend op het erf van de genade.                 


De Statenvertaling heeft een eigen manier van spreken. Zeer zeker kunnen mensen die nooit van het Woord hebben gehoord, getroffen worden door teksten. Doch over het algemeen blijft veel onderwijs nodig in deze. Niet alleen voor hen die voor het eerst gaan lezen in de Bijbel. Zelfs de verst gevorderden in de genade begrijpen niet alles wat er geschreven staat. Door de Geest geleid hebben mensen altijd weer verklaringen in deze gegeven. Zo zijn naast de Statenvertaling andere bijbeluitgaven verschenen.

In het omgaan met mensen, die niet zijn opgevoed bij de leer van de streng reformatorische gezindte, blijken vragen te leven. Die voor mensen met een leven lang onderwijs vaak te eenvoudig zijn om uit te leggen en te verklaren. Het spreekt, volgens hen, vanzelf. In de praktijk blijkt het echter vaak een voorwendsel te zijn er maar vanaf te komen. Er is een tijd aangebroken dat zelfs mensen die jaren zitten onder de zogenaamde Waarheid, niet meer weten hoe het nu eigenlijk allemaal is.

Mensen die opgroeien met de leer die is naar de godzaligheid spreken heel gemakkelijk over het erf van de genade. Doch wat wil dit nu zeggen. Wat is het erf van de genade. Een boerderij heeft een erf. En op dat erf bewegen zich de mensen van en naar de boerderij. Zo is het in het geestelijk leven ook. Christus is de Bron van alle goed. Hij heeft door Zijn lijden en sterven genade aangebracht. Vergeving van zonden. Maar ook de toepassing van de zaligheid in een dagelijkse bekering. Dit alles is te verkrijgen op Zijn erf. Zijn erf is daar waar de Heilige Geest Zijn kracht doet. Waar Deze derde Persoon in het Goddelijk Wezen genade verheerlijkt en uitdeelt in de harten van mensen die geroepen zijn in de tijd. De Heilige Geest is niet gebonden aan plaats of tijd. Mensen die de Heilige Geest in hun leven mogen ervaren zijn door deze Heilige Geest weer een erf van genade voor anderen. Genade is alles wat uit Christus wordt geschonken voor niets. Zijn liefde, Zijn kracht, Zijn trouw, Zijn begrip, Zijn geduld. En wanneer Hij ons dit schenkt, zo zullen wij voor anderen deze eigenschappen uit mogen stralen. De eigenschappen van Christus in ons leven zijn genadegaven. En zo zullen wij als lichten in deze donkere nacht tot Zijn eer mogen leven.

Nooit zullen we uitgeleerd raken op het erf van de genade. Steeds weer zullen we oefeningen krijgen om te komen tot groter genade. Om zo in deze weer meer licht te geven. Als een zoutend zout en een lichtend licht te zijn voor allen die de Heere op welke wijze dan ook op ons pad brengt. Talenten en gaven zullen in deze weg door de kracht van de Heilige Geest verdubbelen. Uitgroeien om meer vruchten te dragen. Nooit werkt de Heere genade voor niets. Altijd weer zal het doen hetgeen Hem behaagt. En door de liefde die in het hart is gelegd, is er ook de voortdurende bede om dienstbaar gesteld te mogen worden met de van God geschonken genade in Zijn Koninkrijk. Om in een leven van dankbaarheid tot eer van God en voor de naaste te mogen leven.

Het erf van de genade is overal waar de Heilige Geest aanwezig is. Dit strekt zich over kerkmuren heen. Genade is vrij. En genade valt vrij. In een weg van opmerken is het altijd in een wonderlijke weg waar gezien wordt van de aanwezigheid van God in Christus door de Heilige Geest. De Naam van de grote Gever van alle goed is Wonderlijk. En zo openbaart Hij Zich gedurende het gehele leven. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn.

Zalig hij die in dit leven de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Deze zal in een steeds nieuwe weg zien en opmerken wat het nu wil zeggen te leven op het erf van de genade. Om iedere dag weer te ontvangen genade voor genade. En om in deze genade weer nieuwe moed en krachten te krijgen tot verdere verheerlijking van de God Die ze zo hartelijk lief hebben gekregen. Genade is voor de grootste der zondaren. Nee, rechtvaardigen hebben het niet nodig. Maar mensen die het niet meer weten, mensen die vast zijn gelopen met zichzelf, deze mogen op het erf van de genade lopen. En op dat erf is er genade voor zelfs de honden. Die de kruimeltjes eten die vallen van de tafel die voor de kinderen is gedekt.