Gemeenschap aan Zijn lijden.

Het is bevindelijk voor iedereen waar te nemen hoe er gemeenschap is aan het lijden van de Heere Jezus. Immers komt er in het nieuwe leven met Hem de strijd. De strijd tegen de wereld, de duivel en het boze hart. Er zullen breuken komen. Een heilige oorlog wordt gevoerd. In deze zal blijken hoe de beloftes van de Heere waar zijn. Want immers zal Hij nooit de val toestaan van één van de Zijnen. Zeker zal er een tijd zijn en zullen er meerdere tijden aanbreken dat het lijkt alsof het alles geen nut heeft. Het zal lijken alsof de strijd tegen Saul verloren zal worden. Het geloof in God en het zien op de Heere Jezus zal echter het tegendeel doen blijken. De overwinning is zeker zonder er ook maar iets zelf aan te hoeven doen. Enkel en alleen de weg van het volgen van de Heere zal voldoende zijn om straks eeuwig te zingen van Zijn goedertierenheden. Natuurlijk zullen er momenten zijn waarop er in de strijd gezongen wordt door de tegenpartijen. Waar is God op Wie gij bouwde? En aan Wie gij uw zaak vertrouwde? Het is een leven van wachten. Want op Zijn tijd en wijze zal de Heere Zelf laten zien waar Hij is. En hoe Hij redde uit alle nood.

Het leven van al Gods kinderen is een leven van bevinden en ondervinden. Opmerken hoe de Heere steeds weer en telkens opnieuw spreekt. Hoe Hij lijdt en onderwijst. Hoe Hij spreekt over de weg die gegaan moeten worden in een blindelings vertrouwen. Een vertrouwen waarvan soms nog wordt gesproken als een ik geloof Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Juist in die zware tijden laat de Heere zien hoe Hij wonderen doet op wonderen horen. Keer op keer en telkens weer oefent de Heere het geloof. Dit gaat in een weg van op en neer. In een weg van kruis dragen wat geleerd moet worden. Mijn ziel is de tegenheden zat, kan zo de beleving van het hart zijn. Maar in een weg van zien op de Heere is er ook weer een tijd van bijtekenen. Een tijd van voorwaarts christenstrijders. Eenvoudig: drukt des Konings spoor! En zonder strijd is geen overwinning. Zonder kruis geen kroon.

De Heere ging ons voor in een weg van lijden en sterven. In een weg van zichtbaar evangelie. In een doen zien hoe nu die weg van de zaligheid wordt gegaan. Alleen het onderwijs door Woord en Geest kan mensen leren om Hem te volgen. Te volgen in de weg van het lijden. De weg van sterven aan alles wat buiten God en Christus is. Het is niet zo moeilijk wanneer dit een stoffelijk voorwerp moet zijn. Doch wanneer sterven een weg tegen het vlees wordt zijn de oefeningen niet zo eenvoudig meer. Vlees kan vlees immers niet missen. Toch is daar het voortdurend gebed om de hulp en de leiding ook in die wegen. Het kan tijden duren, doch elke keer breekt weer een moment aan waarop wordt gezien hoe de Heere na het zure het zoet geeft. Gelouterd en geheiligd geeft de Heere meer dan Hij heeft afgenomen. Er is geen hemel op aarde. Maar het kan wel een moment zijn waarop het lijkt alsof de hemel op aarde is aangebroken. Een weg van gelovig zien op de Heere Die ook nu weer heeft getoond dat Hij de Almachtige was en is.

Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn tien en tienmaal duizend sterk. Wanneer dit mag worden gezien en geloofd, dan breken de banden. Zeker komen ze terug. Wanneer de Heere het nodig acht meer onderwijs te geven, er zullen opnieuw tijden aanbreken waarin het vertrouwen op de Heere op de proef wordt gesteld. Doch in een weg als hierboven beschreven zullen ze weer eenmaal gebroken worden.

De Heere is Zijn volk voorgegaan in een weg waar alleen het eeuwige leven verkregen kan worden. Niemand kan iemand dit schenken dan alleen Hijzelf door Zijn Woord en door Zijn Geest. Er kan een levenlang uitzien zijn naar de komst van Hem. Maar op Zijn tijd en wijze zal Hij zeker verschijnen aan allen die Zijn verschijning lief hebben gehad.