Genade                                          

Mediteren is een stil moment houden. Rust voor jezelf. Alles overdenken. Je aan de voeten van de Heere neerleggen en wachten. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Om de Heere te volgen is herhaaldelijk een pas op de plaats nodig. Mensen denken zo snel dat ze het wel weer zelf weten. In die gestalte vliegen ze door het leven. God is echter geen ledig Toeschouwer. Steeds opnieuw zoekt Hij Zijn kinderen op hun plek te brengen. Daar waar Hij ze hebben wil. De Heere gebruikt wegen en middelen om Zijn plan met de Zijnen te volbrengen. Jona heeft er ook iets van geleerd. Weglopers zijn uiteindelijk doodlopers.

Een weg van vastlopen is de weg waarin een mens met alles van zichzelf omkomt. Hij gaat uiteindelijk de dood in. In een weg van sterven ligt het leven. Met jezelf de dood in doet in een gelovig zien op Jezus met Christus opstaan in een nieuw leven. In een eerste verwondering kan men als Saulus niet omgaan met het grote licht wat wordt gezien. Doch in een weg van onderwijs gaan de eerste stralen van het evangelie schijnen. Goed en eerlijk onderwijs leert dat er aan die stralen in dit leven nooit een einde komt. Iedere dag weer komt de Heere door Zijn Woord en Geest tot Zijn kinderen met lessen die geleerd mogen worden in een weg van genade. Genade is alles wat voor niets wordt ontvangen op deze oefenschool. En waarvan de prijs op Golgotha  is betaald.

De Heere Jezus gaf Zijn leven voor de Zijnen. Maar Hij stond op en in deze opstanding mogen ze delen. Het nieuwe leven wat door Hem is aangebracht is de zaligheid. Krachtens het werk van Zijn Heilige Geest wordt deze gegeven in dit leven aan Gods kinderen. De vrucht van het nieuwe leven is te herkennen aan de liefde die is uitgestort in het hart. Deze liefde is de grond voor al datgene wat in een leven van dankbaarheid wordt gewerkt.

Gods kinderen worden niet zalig door de werken. Maar zij worden er wel naar geoordeeld. Een dode dogmatiek en een dode belijdenis zullen in het gericht niet bestaan. Het kan enkel de genade zijn die geschonken wordt in het leven. De genade die in gaven en talenten zichtbaar is. Een goede boom brengt ook goede vruchten voort. Zeker is dat de ene mens meer vrucht draagt dan de ander. Doch niemand bewoont onnuttig de aarde.

De genade die ontvangen wordt is rijk. Er mag en moet mee gewoekerd worden. Wanneer dit wordt ervaren zal in het voortgaande steeds meer en rijker vrucht komen. Dit is in een weg van groeien duidelijk waar te nemen. Geestelijk leven is altijd in beweging. Het bloed van Christus doet in het leven een wonderbare kracht. Al Gods kinderen zijn in een gemeenschap der heiligen elkaar tot een hand en een voet. Samen zijn ze lid van de ene heilige en algemene christelijke kerk. Samen strijden ze voor de zaak van Christus. Hij is de Vredevorst. En als zodanig strijden ze voor de vrede en het recht.

Hoe meer genade, hoe meer kennis van Christus wordt ontvangen. Meer en maar gaat Hij leven in het hart van Gods kinderen. Dagelijks worden ze begenadigd. Hetgeen wil zeggen dat ze meer genade ontvangen. En deze genade is hebberig van aard. Er kan een heilige jaloersheid zijn ook deelgenoot te worden van datgene wat al Gods kinderen hebben. Ezau had veel. Doch Jakob getuigde dat hij alles had.

Genade is ook mededeelzaam. Onder inwachten van Gods Heilige Geest is er in een enorme gunning naar anderen vanuit de liefde hen deelgenoot te maken van het grote goed wat voor Gods kinderen is weggelegd. En reeds hier wordt rijk geschonken uit de weldaden die Christus heeft verdiend.

Genade wordt altijd geschonken wanneer er plaats voor is gemaakt. In een weg van ontdekking aan de doodsstaat van zichzelf, het belijden van die schuld, is vergeving en genade. Waar de oude mens in Adam in deze weg sterft, daar staat Christus op. Zo neemt de Heilige Geest een levenlang Zijn intrek in het hart. En zo neemt deze derde Persoon in het Goddelijk Wezen uit Christus om het in de mens te leggen.

Wat de Heere begint maakt Hij ook af. Hij is niet als mensen. Hij is de Getrouwe. Steeds opnieuw brengt Hij de Zijnen terug. Dicht aan Zijn hart. In die weg leren ze ook de ootmoed kennen. Het wordt zo’n groot wonder dit alles in het leven keer op keer te mogen ervaren. De zelfkennis wordt steeds groter. De zondekennis navenant. En in die weg gaat de Christus in Zijn schoonheid steeds meer schitteren.

Zelfkennis leert de ander uitnemender te achten. Oordeelt en veroordeelt anderen niet. Integendeel, de liefde die in het hart is gelegd geeft een bewogenheid met allen. Er wordt gezongen: kom ga met ons en doe als wij. In een weg van gunning wordt rijk en overvloedig gedeeld van al datgene wat geschonken is en wordt. Waarbij weer wordt ervaren dat men van het uitdelen niet minder wordt. De schoonheid van Christus gaat alles ver te boven. En in deze schat raakt men in dit leven nooit en nimmer uitgeleerd.