Gods heilsplan.

We zijn aangekomen in de zogenaamde lijdensweken. De lijdensweken maken deel uit van het kerkelijk jaar. Het is goed altijd voor ogen te houden dat het lijden van de Heere Jezus een gedeelte was van het totale heilsplan van God. Men kan zo meewarig spreken over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Alsof het vandaag nog aan de orde is. Tweeduizend jaar geleden was het een feit. De Heere kwam op aarde als een kind zo klein. Hij leefde hier tussen de mensen zoals ze nu ook zijn. Vroom, godsdienstig of zonder God. Slechts een enkeling verstond datgene wat door de profeten was voorzegd. De Heere verdroeg smaad en hoon en ging de Via Dolorosa. De weg van de smarten. Hij hing aan het kruis en droeg de straf op de zonde van diegenen die leerden geloven in Hem. Hij schiep in deze weg de mogelijkheid om tot genade te komen. Maar daarbij moeten we niet vergeten dat de Heere is opgestaan uit de doden. Hij is ten hemel gevaren. Daar zit Hij aan de rechterhand van Zijn Vader en bidt. De Heilige Geest is uitgestort en zo is er in deze tijd een toepassing van het heil aan de harten van mensen die zichzelf hebben gezien als goddelozen. Die niets zijn en ook nooit iets zullen worden. Genade wordt verheerlijkt door Woord en Geest. En het geloof zal hen behouden. Een geloof wat ze er soms zelf niet voor kunnen houden. Maar hun spraak maakt hen openbaar. En aan de vruchten wordt de boom gekend.

Er zijn mensen die de Heere volgen in de lijdensweken. Maar het gaat hun eigenlijk nooit vlug genoeg. Er komt een uitzien naar Goede Vrijdag en op deze dag is er dan een verlangen naar het Paasfeest. Om vervolgens weer toe te leven naar Pinksteren. Elk jaar ervaren ze in het kerkelijk jaar hoe ze zelf zijn opgeraapt. Hoe er voor hen een weg is ontsloten. Maar ze vragen zich ook af wat er in het jaar wat achter ligt aan hen is gebeurd. Is er een opwas in de genade. Mocht er gezien worden hoe de Heere doortrok. Was er meer die afbrekende genade en dat wortelen in de Heere Jezus. Hoe vaak werd de hulp en leiding van de Heilige Geest ervaren. Het onderwijs wat Hij wilde schenken.

Het volk van God luistert of er wel wordt recht gedaan aan het werk van de drie-enige God. Vader, Zoon en  Heilige Geest. Die alle Drie hun plaats hebben in het heilsplan. Wie is de Zoon zonder de Vader. En de Vader zonder de Zoon. Wat is het heilsplan zonder de Heilige Geest. Zo zal er in elke preek, ook in de lijdensweken, recht moeten worden gedaan aan de drie Personen in het Goddelijk Wezen. Nooit een scheiding tussen deze drie.

Wie tot de Heere Jezus komt, komt ook tot de Vader. En als God je Vader is, dan is de Heere Jezus je Middelaar. Dan leidt de Heilige Geest je in alle waarheid. Dan aanbidt je de drie-enige God. Je wordt gedragen door deze drie Personen. En nooit zal deze God je val gedogen. Hij redt keer op keer. In welke omstandigheid je ook verkeert. Lieve Vader, lieve Zoon, lieve Heilige Geest. Ik houd van U alle drie evenveel.