God werkt door                                                    

 

Soms is het zo stil. Dan lijkt het net alsof de Heere Zijn hand heeft afgewend. De dagen rijgen zich aaneen tot weken. En er wordt geen geritsel gehoord. Velen gaan zo door hun dagelijks leven. En maken zich niet bezorgd over deze toestand. Alles wat hen overkomt heet toeval. En nergens wordt de stem van de Heere meer in opgemerkt. Is het wonderlijk dat de Heere dan met een harde slag of stoot doet wakker schrikken? Moet er dan eerst iets bijzonders gebeuren voor mensen ontwaken uit hun doodsslaap? Met de Heere valt echt niet te spotten. Hij heeft geduld. Hij wacht. Hij trekt. Hij nodigt. Maar wanneer er niets verandert bij mensen, Hij zal ze niet sparen. Het is niet omdat Hij op hun ondergang uit is. Integendeel, de Heere werkt op de dood aan. Opdat achter de dood het leven wordt gevonden. Hoeveel mensen zijn op deze krachtige daden van de Heere tot bekering gekomen? Reeds in het Woord lezen we van een Manasse in de gevangenis. Van een Saulus op weg naar Damaskus. Van een moordenaar aan het kruis. De Heere krijgt die Hij wil hebben. Al moet Hij ze optrekken uit een ruisende kuil. Rechtvaardigen hebben geen bekering nodig. Het zijn de zondaren, de hoeren, de tollenaars en de spotters. Die Hij met een krachtige hand verlost uit hun staat van ellende. En wie of wat Hij er dan voor gebruikt, ze komen aan door het Goddelijk licht geleid. Zo zullen mensen die wij nooit bij Gods kinderen hadden kunnen denken tot Zijn heiligdom komen. En die oprecht zijn van gemoed, die keuren de dingen die gebeuren goed. Er is dan immers een gunning. Er is blijdschap in de hemel over die ene zondaar die zich bekeert. Meer dan over de negenennegentig die verloren gaan.

De Heere spreekt. Dagelijks onderwijst Hij door Zijn Woord en door Zijn Geest. Van onszelf zullen we deze stem van de Heere niet verstaan. Zo wordt er gedacht dat de Heere niet meer werkt. Zo is het altijd geweest. Zo zal het blijven. Er zijn geestelijk doden. Maar ook mensen die door genade het geluid van het evangelie van genade verstaan. Zalig is het volk dat het geklank kent. Zij weten de wegen die ze hebben te bewandelen. Zij zijn het, die iedere dag weer opmerkzaam worden gemaakt op datgene wat de Heere te zeggen heeft. Aan hen, maar ook aan anderen. Wanneer de dag verstrijkt, en ze hebben nog niets gehoord of gezien, ze roepen de Heere aan. Of Hij, eer de dag ten einde is, Zich wil vertonen. Een onverwachts telefoontje, een klein briefje, een opmerkelijk rustige dag, in alles zullen ze de Heere zien. Ze zullen het leren dat Hij Zijn kinderen nooit alleen laat. Dat Hij onverwachts en ongedacht toch weer hen verschijnt. Zie hier ben Ik, Ik ben uw heil alleen.

De tijden zijn druk en jachtig. We vliegen door de dagen heen zo God het niet verhoedt. Is het een wonder dat mensen de stem van de Almachtige niet meer opmerken? Is het verwonderlijk dat wordt gesproken van de hand des Heeren die schijnbaar is verkort? En toch……….de Heere is er. Hij spreekt. Hij doet Zijn wonderlijke daden als vanouds. In de omstandigheden die schijnbaar zonder Gods werk zijn, zet Hij mensen apart. Raakt Hij aan met Zijn Heilige Geest. O nee, ze durven niet voor de dag te komen. Aanvankelijk eenzaam en stil gaan ze hun weg. Onbegrepen door de mensen om hen heen. Ja, ze zijn zichzelf vreemd. Rebekka was zwanger. Ze ging om de Heere te bidden. En het antwoord was zo duidelijk. Er was een tweeling in haar. Zo komen alle kleintjes in de genade tot Hem. Ze roepen Hem aan in al hun nood en vragen. En de Heere zal zorgen dat er op Zijn tijd en wijze onderwijs komt. Hij heeft bij enen Held voor Israël hulp beschoren. Wie Hij ook gebruikt, Hij zal maken dat er wonderen gebeuren. Dat Zijn Naam, zelfs in deze donkere en ondergaande wereld wordt grootgemaakt. Natuurlijk blijven daar de schijnheiligen. Die het zogenaamd niet kunnen overnemen. Die het zogenaamd van deze of die niet geloven. Maar de ware zuchters voor de Waarheid zullen blij en verheugd zijn wanneer ze toch weer de zogenaamde tale Kanaäns horen.

En stil en eenvoudig zetten ze zich als Maria onder het Woord. Opmerkend gemaakt op datgene wat gesproken wordt.  Want God werkt nog steeds……………..