Helder, eenvoudig en ook nuchter onderwijs.

Wat hebben we aan breed uitgemeten dogmatiek. Natuurlijk is het goed ons te verdiepen in thema’s, Doch uiteindelijk worden we er niet mee zalig. Het gewone eenvoudige onderwijs wat kinderen kunnen begrijpen is ons tot nut. Lessen om als christenen te leven zoals God dat van ons vraagt en eist. Daarmee helpt ons de catechismus. Het is dan ook geen goede zaak wanneer in kerken het behandelen van de HC niet meer aan de orde is. Alles wat ons nodig en nuttig is te weten komt jaarlijks aan de orde. En een predikant kan naar gelang hij het noodzakelijk acht de klemtoon op een bepaalde zinsnede hieruit leggen.

Voor christenen is het goed zondag aan zondag de tien woorden van God te horen lezen. Wanneer ook het behandelen van de wet volgens de catechismus indeling aan de orde is kan hij zichzelf in het bijzonder onderzoeken of hij naar de geboden van de Heere leeft. Wie aandachtig luistert komt er keer op keer achter dat hij schuldig is aan alle geboden. In gedachten, in woorden en in werken schiet hij dag aan dag tekort.

Het is niet aan de orde voor een ander te luisteren. Wanneer het gesproken Woord mee naar huis gaat komt al snel de conclusie zelf en persoonlijk Gods geboden niet ten volle te kunnen houden. Schuld en tekort is daarom een kenmerk van een christen. Het nodig hebben van vergeving door genade is punt twee. En in de dankbaarheid hierover ligt de ootmoed al verborgen.

Deze drieluik hier net genoemd is iets wat elk kind van God wat tracht naar Zijn geboden te leven dagelijks ervaart. Het was niet wat. Het is niet wat en het zal ook nooit iets worden. Toch houdt het niet in om er maar mee op te houden. De Heere leert door Zijn Woord en Geest dat Hij het nooit moe wordt. Maar dat Hij keer op keer een nieuw begin wil maken. Wanneer Gods Geest waarlijk woont in mensen zal er ook steeds de begeerte en het verlangen zijn in een goede verhouding tot God te leven en naar Zijn wil te wandelen. Het zal dan ook geen opgave zijn om Gods geboden te houden. Hoeveel strijd het soms kan kosten te laten wat God verbiedt en te doen wat Hij ons voorhoudt. Gods geboden zijn niet zwaar. De Heere legt mensen niet op wat zij niet kunnen houden. Alhoewel in eigen kracht er niets van terecht komt mogen ze vragen om de hulp en leiding van Gods Heilige Geest. Dit zullen ze ook doen in de wetenschap dat ze het zelf steeds weer verzondigen.

Zo groeien mensen niet in zichzelf op maar in Christus op het vaste Fundament. Gods Geest ontdekt hen keer op keer aan zichzelf. Steeds weer en steeds meer zien ze hun zonden. Wat ze voorheen daar niet voor hielden staat hen nu helder en duidelijk voor ogen. En de grootste zonde is de zonde van het ongeloof. De gedachte dat de Heere hen wel moe zal worden. De gedachte dat het toch niets zal zijn. Helder en duidelijk onderwijs onder inwachten van de Heilige Geest kan  tot  zegen zijn van elk mens. God wil dat niemand verloren gaat. En in die zegen ligt voor kinderen van God het groeien door genade. Het meer en meer afsterven van de oude mens. Het steeds meer geworteld worden in de Heere. Het meer en meer beantwoorden aan het beeld van God. Het beeld wat in het Paradijs is verloren maar wat God terugeist om eenmaal rechtvaardig voor Hem te kunnen verschijnen.