Dit is de weg....bewandel die!!

Boven al datgene wat in dit leven gebeurt staat de Heere Zelf. Hij ziet vanuit de hoge hemel alles en allen op deze aarde. Zijn Heilige Geest heeft zo grote kracht dat Zijn werk als een rode draad door het wereldgebeuren trekt. Ja uiteindelijk zal juichen tot Gods eer. Niets en niemand kan iets af- of toedoen aan datgene wat God heeft uitgedacht in de nooit begonnen eeuwigheid. Al Gods kinderen leren dat uit hen geen vrucht wordt gevonden. Dat zelfs hun beste werken met zonden zijn bevlekt. Toch gebruikt de Heere hen in Zijn Koninkrijk. Door Hem zullen ze allen vrucht dragen in onderscheiden getal. Hoe klein in zichzelf, ze blijven  hun gehele leven ingezet tot de eer van Zijn Naam. Dit gaat altijd in het gelovig vervolgen van de weg die is gewezen. Ook in die van de schijnbare onmogelijkheid. Op een zeer wonderlijke wijze zal blijken dat uit alles wat tegen leek blijvend iets goeds zal opbloeien. Het zijn dingen die voor velen niet gezien of erkend zullen worden. Al is het maar om niet te behoeven toegeven dat de Heere veel sterker was dan het geweld.

De Heere heeft in Zijn liefde een weg geopend om tot genade te komen. Het is in het geschonken gelovig vertrouwen op Hem een volgen van dag tot dag. Waar niemand gelooft dat er iets goeds zal komen, Hij doet wonderen, Hij alleen. Terugkijkend op die wonderen komt er moed om de ingeslagen weg  te vervolgen. Vertrouwend op de Heere alleen. Wetend dat wanneer Hij in de meest schijnbare onmogelijkheid is, het toch goed komt. Wel anders, maar ook beter dan men had kunnen bedenken. Dit alles is een zaak van het geloof. Een gelovig omhoog kijken. Die hoe het ook moge tegenlopen, gestadig op Zijn goedheid hopen. Een afzien van de omstandigheden. Maar een uitzien naar datgene waarvan het Woord spreekt: na het zure geeft Hij het zoet. Groeien in genade wordt geleerd in de omstandigheden van het leven. Het is een blijvend verdiepen door de geschonken genade van dag tot dag.

Gods weg is in het heiligdom. Boven al het verdriet en al de pijn, voortkomend uit de zonde staat de genade van de Heere. Hij doet wonderen, Hij alleen. Niet om enige verdienste van mensen. Hij doet het tot de eer van Zijn Naam. Alles wat Hij werkt zal uiteindelijk juichen tot Zijn eer. In het gelovig volgen van Hem zal er voor al Gods kinderen de zekerheid zijn dat de Heere hun val niet zoekt. Hij zoekt blijvend hun behoud. En in het verdere een opwas in de genade. Vroom praten is niet aan de orde in het Koninkrijk van God. Het is een bevindelijk ervaren dat God aan de zijde is van al degenen die het van Hem verwachten. Hij redt mij keer op keer.

De Heere regeert. Gods kinderen verstaan Zijn stem. Ze leren gevaren trotseren en blijvend het van Hem verwachten. Wetend dat op Zijn tijd en wijze de weg die donker scheen weer op zal klaren. Het geloof leert zingen in de nacht: ik zal niet wankelen grote God.  Het leert zien op de genade die wordt geschonken om staande te blijven in het heetst van de strijd. Al zou een heel leger hen omringen, ze zullen niet vrezen. Maar blijvend vertrouwen op Gods genade. Ze mogen de mensen zien die als engelen om hen staan. Daarin zien ze de hand van de Heere. Die het zo maakt dat het kan. In de meest bizarre omstandigheden zal gezien worden dat juist daar de lessen op de school van Gods Heilige Geest worden geleerd. Om na genoten onderwijs dit in een nieuwe opdracht in de praktijk te brengen. De grootste genade die de Heere in dit leven heeft uitgedacht voor Zijn kinderen is om tot zegen gesteld te worden voor anderen. Maar ook dit zal blijvend een weg zijn van het wonder. Dat de Heere nu zo’n mens wil gebruiken in Zijn wijngaard.