De Heilige Geest                                                                  

Zo eenvoudig ligt het dus allemaal. De Heilige Geest zorgt voor de uitbreiding van het Koninkrijk van God.  Niets of niemand houdt het vernieuwende werk van Gods Geest tegen. Steeds weer komt er een opleving van geloof en bekering. Een tijd van wonderen der genade is gezien in elk land en onder ieder volk. Door alle eeuwen heen.

Wanneer de Heere Zijn plan in de tijd uitwerkt worden altijd de satanische aanvallen van de vorst der duisternis opgemerkt. Het kleinste ritselen van de wind van de Heilige Geest zal worden geprobeerd te stoppen. Al zal de duivel daarvoor mensen gebruiken uit hetzelfde gezin. Zij die tot onze vrienden werden gerekend. Nooit zal hij rusten voor hij Gods werk meent tenietgedaan te hebben. Satans kop is vermorzeld. Doch zijn staart heeft grote kracht. Aanvallen komen van alle kanten. En niet in het minst van de kant van de vrome godsdienst. Van de kant van mensen die menen te staan. Door zich op de been houden met allerlei dogma’s, ja godsdienstige leerstellingen. Mensen die menen zo in te kunnen gaan. Maar van het eigenlijke werk van de Geest niets verstaan of begrijpen. Zij zijn de grote ophouders voor de mensen die door Gods Geest zo eenvoudig worden aangeraakt. Niets begrijpen ze van het waarachtige leven der genade. Waar een mens niet alleen wedergeboren wordt. Maar ook verder op de weg dagelijks onderwijs en licht ontvangt. De Godsdienst van deze dagen houdt vast aan een vermeende bekering in de herinnering aan iets wat in het leven wel eens heeft plaats gevonden. Of ze wachten op iets wat mogelijk in een boekje eens is gelezen. Alleen het afscheiden van een dergelijke gedachtegang heeft grote gevolgen voor het eigen leven. Het laat de wind van Gods Geest waaien. Het zich niet meer laten in vertwijfeling laten brengen door halsstarrige beweringen of stellingen geeft ruimte. Alsof God verplicht zou zijn mensen alleen te ‘bekeren’ zoals genoemde godsdienst voor ogen heeft.

God is Dezelfde gebleven door de eeuwen heen. Door Zijn Geest maakt Hij mensen van dood levend naar het Woord. Trekt Hij mensen uit het grootste kwaad en brengt Hij ze tot het hoogste goed. Bekeren is een zaak van het hart. Het houdt een keuze voor het gehele leven in. Geen verandering. Maar een volledige vernieuwing. En geen dag gaat voorbij zonder onderwijs op de school van de genade. Het leert smeken om dagelijks geleid te worden door Gods Woord en Geest. Om steeds weer op te mogen merken wat de Geest tot de gemeente zegt.