Strijd gij om in te gaan.


Het is om niet anders dan in vertwijfeling te komen. Zoveel predikanten. Zoveel verschil in inhoud van een preek. En de één doet voorkomen alsof de ander het mis heeft. Wat moet je er toch mee. Overal klinkt: Hier is de Christus.

In een weg van afstand nemen van de dogma’s (al of niet zelf bedacht) is het van belang een persoonlijke relatie te mogen hebben met een drie-enig God. Je daarin door niets of niemand van de wijs te laten brengen. Jouw ervaring en bevinding te toetsen aan het Woord. En wat wie er dan ook van zegt: Gods Woord zegt aldus.

Niemand zal het Koninkrijk van God zien terwijl hij is wedergeboren. Niemand zal hetzelve ingaan dan wanneer hij het beeld van God terug gekregen heeft. Gevallen uit een drie-enig God zal Deze ook de zaligheid werken. God de Vader in Zijn verkiezing, de Zoon in Zijn bloedstorting aan het kruis. Maar in het bijzonder de Heilige Geest in Zijn toepassend werk. Het is van het allergrootst belang deze dingen voor ogen te houden in de weg die wordt gegaan.

Niet langer je bezighouden met vragen die gerezen zijn naar aanleiding van gehouden preken. Of het dan al of niet waar is wat is geopperd. Omdat het niet strookt met een eigen geloofservaring. Waarin de Heere Zelf de Leidsman is. Het oog niet slaan op omstandigheden of op het wel of wee van anderen. Strijd gij om in te gaan. Houd in uw weg het oog op God gericht. De uitkomst zal niet falen. Hoe het ook mag tegenlopen, op Zijn goedheid blijven hopen. Eenmaal, in de dag der dagen zal openbaar komen, dat wie op God vertrouwd heeft, dit niet op zand heeft gedaan. Het is geloofstaal. Maar nooit zal iemand hiermee beschaamd uitkomen. Want Hij Die het spreekt is getrouw, Die het ook doen zal.

In de eeuwigheid is een plan uitgedacht om gevallen Adamskinderen terug te brengen tot God. In dat plan is een drie-enig God werkzaam. Hoezeer mensen tegenwerken, het zal hen niet baten wanneer ze in het verlossingsplan zijn opgenomen. En alles wat hen gebeurt zal uiteindelijk juichen tot Gods eer. Het is de grootste opzet van het plan. De eer van God zal openbaar komen. Met daarin besloten de zaligheid van een schare die niemand tellen kan. Uit alle geslachten zullen ze aankomen door het Goddelijk Licht geleid. En ze zullen hun ontvangen kroon eenmaal neerleggen voor het Lam Dat hen kocht met Zijn bloed.

God is een Geest. En die Hem aanbidden doen dat in Geest en Waarheid. Hij is een God Die niet liegen kan. Die nooit krom zal maken wat recht is. Die op een gesproken woord niet terug zal komen. Hij leidt door vlakke en hobbelachtige wegen. Hij zal doen wat Hem behaagt. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heeren. En wie Hem nederig valt te voet, zal van Hem Zijn wegen leren. Wegen die door een driehoofdige doodsvijand aangevochten zullen worden. Maar waarop Gods kinderen veilig gaan. Nooit zal de Heere hun val gedogen. Nooit zal Hij hen doen omkomen in dure tijd of hongersnood. Toch zal Hij hen geen leed besparen om hen te louteren als het zilver. Om hen in de diepte te leren dat daar de Man met het Rode Paard is. Om hen daar die Man te leren kennen in Zijn Namen. Waarvan de eerste Wonderlijk heet.