De Heere is in het kruis.

Op deze aarde ligt door de zonde alles verbroken. Verdriet en pijn is voor elk mens weggelegd. Vroeg of laat krijgt iedereen ermee te maken. Het grote wonder is wanneer we mogen weten waar we met onze zorgen terecht kunnen. Om van en door de Heere Zelf geholpen te worden. Wanneer we de Heere mogen kennen, we mogen geloven dat Hij eerst onze schouders heeft gemeten voor Hij het kruis erop heeft gelegd. We mogen vanuit het Woord weten dat de Heere door het lijden mensen tot Zich wil trekken. Dat Hij in het dragen van een kruis Zijn kinderen wil heiligen. Dat Hij geen lust tot plagen heeft. Maar dat Hij in die weg Zich meer en meer bekend wil maken. We mogen erop vertrouwen dat de Heere niet alleen het kruis oplegt, maar er dan ook verder voor zorgt. Omdat Hij met alles wat Hij doet een doel heeft zal de uitkomst niet falen. Het leven met het kruis is een leerschool. We zullen het vaak niet begrijpen dat de Heere zulke zware wegen gaat met Zijn kinderen. Toch zullen we na deze het verstaan. Dat het enkel Zijn liefde was ons het kruis te geven. Omdat we anders slapend door het leven zouden gaan. Om te laat wakker te worden. In het dragen van dat kruis wil Hij Zich aan ons laten kennen. Zoals Hij Zijn kruis heeft gedragen, zo moeten wij leren ons kruis Hem na te dragen. In een leerschool waarop we zingen: O Zoon maak ons Uw beeld gelijk. In eigen kracht zal dat nooit kunnen. Maar de psalmist zingt: Och, schonk Gij mij de hulp van Uwen Geest. In het dragen van het kruis krijgt het Woord van God Zijn Waarde. Beloftes gaan leven. Psalmen worden meegezongen. En hoe zwaarder het kruis, hoe meer genade de Heere vaak wil verheerlijken.

Elk mens kent in dit leven het kruis. Voor de één is het zwaarder dan voor de ander. De één kan ook meer dragen dan de ander. De Heere vergist Zich nooit. Hij maakt dat het alles gaat zoals Hij Zich dat heeft bedacht in het verlossingsplan van eeuwigheid. En alle dingen moeten meewerken degenen die naar Zijn voornemen zijn geroepen. De Heere gebruikt het lijden van de één voor de verlossing van de ander. Als kleine radertjes loopt alles door elkaar. En die door de Geest geleid worden zullen als kinderen van God zich verwonderen over Zijn raad. Deze zal bestaan tot in eeuwigheid. De Heere zal al Zijn welbehagen doen.

Niemand zoekt het kruis. Niemand draagt graag een kruis. Maar om nu te vallen onder het kruis. Om nu gewillig het kruis op te nemen en het achter de Heere aan te dragen. Het zijn lessen die van nature niet worden geleerd. Dan zal uiteindelijk het kruis tot een zegen worden. Voor degene die het kruis draagt. Maar ook kan het voor anderen tot zegen zijn. Bovenal is het dan tot de eer en de verheerlijking van de Naam van de Heere. Die als een jaloers God uit is op Zijn  eer.

De Heere betoont Zijn welbehagen. Aan hen die nederig naar Hem vragen. Hij wil gebeden zijn in het kruis wat Hij oplegde. Het is een wonder van Zijn genade wanneer het kruis gedragen mag worden in de wetenschap dat de Heere ervan afweet. Het is een zegen wanneer we bij het dragen van het kruis niet opstand maar lijdzaamheid geoefend mogen weten. Het is tot nut wanneer het kruis een heiligende werking heeft. Wanneer er gezien mag worden op de genade die dagelijks ontvangen wordt bij het dragen van het kruis.  Wanneer gezien mag worden op de Overste Leidsman. Die het kruis heeft gedragen en daardoor de zonde van Gods Volk wegdroeg. De wetenschap dat er zonder kruis geen kroon is leert al Gods kinderen gewillig het kruis op zich te nemen. Want, immers  Mijn genade is u genoeg.