De kracht van Jezus' bloed                   

Er ligt een wonderlijke kracht in het bloed van de Heere Jezus. In de volheid van de tijd heeft Hij op Golgotha hiermee betaald voor de zonden van Gods kinderen. Vrijgesproken van hun schuld en zonden mogen ze in hun leven ervaren hoe een wonderlijke kracht hen leidt. Het is de kracht van de Heilige Geest. De derde Persoon in het Goddelijk Wezen. Deze gaat uit van de Vader en de Zoon. De Heilige Geest onderwijst ieder kind van God. Ze krijgen allen een taak op deze aarde. In het ambt van alle gelovigen zoeken ze te evangeliseren. De weg te wijzen tot het Licht. Ze spreken over het behoud van mensen, die door hun val in Adam reddeloos verloren zijn. In hun opdracht ligt altijd een weinig moed. Hoewel ze het van zichzelf vaak niet hebben, ze krijgen op de momenten dat ze het nodig hebben, toch de woorden in de mond. En met de vrijmoedigheid die ze ontvangen gaan ze als een licht in de nacht door het leven. Ze laten geen moment voorbijgaan om te spreken over datgene wat is tot Gods eer. Voor koningen zelfs zijn ze niet bang. Want in God zullen ze kloeke daden doen. Al hun vijanden zullen ze in de Naam van de Heere verslaan. 

Op zichzelf ziende geloven ze vaak niet tot deze dingen in staat te zijn. Gelukkig maar, zo kunnen ze na een opdracht alleen God de eer geven. Die hen de kracht en de moed gaf. In een verdergaande weg zal de kracht die ze kregen hen steeds blijven vergezellen. De wonderlijke kracht van de Heilige Geest. Het is opmerkelijk dat ze vaak niet eens veel behoeven te zeggen. Maar datgene wat uit hun mond komt heeft macht. In een weg van zaaien zorgt de Heere Zelf, middels Zijn Geest, voor de oogst. En al is er maar een handvol koren, de vrucht zal ruisen als de Libanon. Een klein vonkje vanuit de liefde Gods zal zeker kunnen worden tot een groot vuur, wanneer Gods Geest Zich eraan wil verbinden.

Al Gods kinderen zaaien in een weg van liefde tot hun God. Ze kunnen het niet laten overal het goede te vertellen..Zelfs mensen met veel schroom en een vreesachtig karakter kunnen worden tot de grootste helden in Gods Koninkrijk. Wat vijand tegen hen zich kant. De hand van de Heere zal de uitkomst geven. David zong: Met mijn God spring ik over een muur. Saul versloeg zijn duizenden. David maaide er tienduizenden weg.

Gods kinderen gaan altijd een weg van op en neer. De ene keer staan ze op de hoogte hierboven genoemd. Een andere keer kunnen ze weer in moedeloosheid terugzakken. Het zijn de momenten waarop ze weer tot God teruggeworpen worden. Simson versloeg met een ezelskinnebak de Filistijnen. Doch zonder water was hij een wrak.. De Heere brengt Zijn kinderen altijd weer dicht bij Hem. Zodat ze nooit vergeten waar ze hun moed en kracht vandaan moeten halen. God is jaloers op Zijn eigen eer. Na iedere hoogte komt voor God kinderen een diepte. Maar uit elke diepte komen al Gods kinderen weer op de plaats waar ze zingen: smaakt en ziet dat de Heere goed is.

Zalig hij die in dit leven de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Die al zijn hulp van de Heere verwacht. Hij kiest de welgebaande wegen. En zo God voor hem is, wie zal tegen zijn? Hij gaat altijd weer van kracht tot kracht verder. Gods kinderen zijn geen mensen van de zondag alleen. Om maar getrouw twee keer onder het woord te zitten en een vroom woordje te spreken. Gods kinderen zijn de mensen van de praktijk. Alles wat ze krijgen van hun God mogen en willen ze in hun gehele leven dienstbaar stellen in Zijn Koninkrijk. Door de Geest geleid zullen ze met de hen geschonken gaven steeds weer juist daar komen waar de Heere hen wil gebruiken. Ieder van Gods kinderen is bij voorbaat geroepen in Zijn dienst. En alles wat hen ontbreekt om het wonderlijke werk te verrichten wordt hen bij voorbaat geschonken.

Genade verandert mensen. In een voortgaande weg zullen ze steeds meer genade ontvangen. Niemand geloofde dat Saulus veranderd was. De mensen waren eigenlijk bang en bevreesd. Maar de Heere zorgde voor alles. En zo werd zelfs deze vijand van genade een bijzondere onderwijzer.