God ontbindt knopen.                                         

 

Wanneer Gods Geest het leven van een mens gaat vernieuwen, er gebeuren wonderen. Hier beneden is het door onze diepe val in Adam, zonder en buiten Christus, een grote puinhoop geworden. En wanneer Gods Geest ergens niet is, het is als een dal vol dorre doodsbeenderen. Dat klinkt hard. En zonder licht van Boven zal er vijandschap tegen deze woorden zijn. Maar of het nu in of buiten het kerkelijk leven is, buiten Christus is de DOOD. En hoe zal een dode het leven voort kunnen brengen. Dat bestaat eenvoudig niet. Het is noodzakelijk dat Gods Geest gaat waaien in een ingezonken en aan de ondergang opgeschreven leven. Dit kan alleen van Boven komen. Alleen wanneer God nog weer een opleving wil schenken, zal Hij zorgen voor een nieuw Wonder. En in die weg ZULLEN vele knopen ontbonden worden. Ja, doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze gehoord hebben zullen leven. En al is er maar een handvol koren, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. Het zijn de zekerheden die in het Woord beschreven staan. De beloftes die in Christus ja en amen zullen blijven tot in alle eeuwigheid. Gods kinderen pleiten hierop. En ze weten dat er voor de Heere niets te wonderlijk is. Dan is het zeker niet alleen een bidden. Maar met de hen geschonken gaven zullen ze ook hun werk als evangelist doen op de plaats waar de Heere hen heeft gesteld. En wanneer dit alles op een doodlopende weg lijkt, de Heere zal altijd wegen vinden waarlangs voeten kunnen gaan. Er zijn geen grenzen aan Jezus’ macht. O, er wordt in de regel veel te klein van de Heere gedacht en gesproken. Maar Hij blijft de Almachtige. En in Zijn Almacht zal Hij de grootste dingen verrichten.

Wanneer Gods Geest het leven van een mens gaat vernieuwen, dan gaat echt alles van hem over de kop. Hij loopt vast met alle eigen gedachten en inzichten. Hij loopt vast in de wereld. Maar hij loopt ook vast met een godsdienst die helemaal geen Godsdienst is. Hij ziet zijn leven als een grote bol wol die helemaal in de war is geraakt. En in een voortgaande weg gaat hij ervaren dat God een God is Die middels Zijn genade de knopen gaat ontbinden. Nee, de Heere werkt nooit in het verborgene iets wat verborgen zal blijven. Zouden eerder de stenen niet gaan spreken? Gods werk KAN niet verborgen blijven. Daar moet zelfs de meest starre atheïst maar ook de meest in zichzelf vrome het van verliezen. Alles, ja alles gaat op een gegeven moment in een leven van sterven eraan. Opdat uiteindelijk alleen het goud van het werk van de genade van God over zal blijven.

God gooit Zijn genade niet weg. Gods kinderen leren woekeren met datgene wat ze ontvangen hebben. Ze mogen als christenen dienstbaar zijn in het Koninkrijk van God. In een weg van ongeloof, maar ook wegens jalousie zal er heel wat op af komen. Natuurlijk, de satan zal alles in het werk stellen de kleinste vrucht tegen te staan. Maar de kracht die Gods kinderen ervaren door Gods Geest gaat die aanvallen verre te boven. Geoefend en gelouterd staan ze fier en rechtop. Wat de aanvechtingen van binnen en van buiten hen doen laten ze niet merken. In de binnenkamer strijden ze hun strijd. In de weg van het gebed is er immers die geopende toegang tot God hun Vader. En wat zal dan een nietig mens, hetzij een wereldling, hetzij een godsdienstige, hem doen?

God is een God Die knopen gaat ontbinden. Door het bloed van Zijn Zoon is er de kracht van Gods Geest. Vastgelopen mensen met hun situaties mogen in een weg van geloof, hoop en liefde hun ogen naar Boven slaan. Vanwaar hun hulp zal komen. En dan zal het wonder gebeuren. Hier wordt er eentje aangeraakt door Gods Geest. Daar werkt Hij Zijn zaligmakend werk uit in een ander. Maar allen zullen ze door de liefde gedreven medearbeiders worden in het Rijk van God. Tezamen zullen ze strijden voor de Waarheid. En deze is dat Gods Zoon in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken.

Roept het dan uit aan alle stranden. Verbreid dan dit Evangeliewoord.