Een liefdedienst                                  

 

God heeft aan de mensen Zijn tien geboden gegeven. In deze Wet des Heeren staat hoe een mens zich heeft te gedragen. Ontdekkend licht van Gods Geest doet zien dat we het houden van deze wet nooit kunnen volbrengen. Dagelijks struikelen we in veel dingen. De schuld maakt dat er een scheiding is tussen God en mensen. Want God kan immers in Zijn heiligheid met geen zonde gemeenschap hebben. Alleen in een weg van recht kon deze toorn teniet gedaan worden. Bij een geschonken Zaligmaker wordt het geloof gegeven in vergeving van zonden. Er is een verlangen om heen te gaan. Ontbonden te zijn. En met Christus. Doch wanneer de gevoelige eerste liefde wegebt, staan al Gods kinderen midden in deze wereld. Waar ze uiteindelijk geen deel meer van uitmaken. En hoe moet het dan verder?

Nader onderwijs leert dat de Christus Zich moet gaan openbaren in een dagelijkse bekering. Het is de weg van de heiliging. In een steeds terugkerende weg van ellende, verlossing en dankbaarheid zal de oude mens gekruisigd worden. Deze staat als nieuw mens op in Christus. Hij doet zien dat alles wat aan Hem is, het is zo begeerlijk. Ja, dat uiteindelijk alleen in Hem de zaligheid is te verkrijgen. Geleerd wordt dat slechts in de weg van de hulp van de Heilige Geest dit wonder van heiligmaking kan worden uitgewerkt. De tien geboden blijven de leidraad onderweg.

De verdoemende kracht is voor Gods kinderen uit de wet gehaald. De tien geboden van God zijn voortaan tot blijvend onderwijs in een leven van dankbaarheid. Waar als eerste vrucht van genade de LIEFDE in het hart is gestort. Een liefde tot God en een liefde tot de naaste. Vanuit deze liefde leert de mens zichzelf wegcijferen in zelfverloochening. Hij leert Christus volgen van dag tot dag. Te doen wat van hem wordt gevraagd. In een weg van dienen.

God vroeg van Abraham het onmogelijke. Hij vroeg hem zijn zoon te offeren. En toch ging deze aartsvader in een weg van geloof deze weg. Waarin hij niet beschaamd is uitgekomen. De rijke jongeling miste dit in zijn leven. Hij miste het onvoorwaardelijke geloof in de woorden van de Zaligmaker. Hij hield meer van zichzelf.

Waar de liefde in het hart is uitgestort, wordt een keuze in het leven gemaakt de Heere te volgen waar Hij ook heengaat. Een gemakkelijk leven zal dit nooit zijn. Het Woord spreekt dat het een ingaan is door veel verdrukkingen. Maar het spreekt ook van een arm en een ellendig volk wat op Zijn Naam vertrouwt. En nooit beschaamd uitkomt.

God vraagt van Zijn kinderen niet weinig. Hij vraagt uiteindelijk alles. Hij vraagt het gehele hart. Ja het gehele leven. Gods kinderen leren Gods wegen goedkeuren. Dit gaat niet in een eenvoudige weg. Steeds weer moet die oude mens gekruisigd worden. Alles wat ze bezitten zullen ze over moeten hebben voor Gods Koninkrijk. Afstand doen van alles is geen eenvoudige weg. De kerkgeschiedenis leert hoe Perpetua zelfs haar kleine kind moest verlaten.

Gods kinderen worden in het leven geoefend. Ze worden beproefd en gelouterd. Alles heeft te maken met het verschil in zijn en schijn. Voor iedereen zal openbaar komen wat in het hart leeft. De Heere neemt met vrome woorden geen genoegen. Gods dienst is een liefdedienst. En het zal dan in de praktijk van het leven moeten blijken of het echt is. Zonder liefde is deze dienst niets. Het is een dienen van God en elkaar met al de geschonken mogelijkheden. Wat met een bespreken van een Jezus van vijf letters niets heeft te maken. Wanneer de Christus Zich gaat openbaren als de opgestane Levensvorst, het gehele leven gaat veranderen. En waarvoor men tot dan blind was, wordt nu het Fundament voor het verdere.