Nieuwgeboren kinderen.

Gods kinderen zijn opnieuw geboren. Zondaren gaan zien dat ze een boos hart hebben. Ze gaan door de Heilige Geest eigen zonden opmerken. Ze worden er aan ontdekt. Ze leren dat ze zo voor God niet kunnen bestaan. Er moet wat gebeuren in het leven. Een mens moet wederom geboren worden. Het harde, stenen hart moet weggenomen worden. De zonden moeten vergeven. En dan kan alleen de Heilige Geest een mens helemaal vernieuwen. Hij gaat uit Christus nemen. Dat vertelt Hij de mensen. Dat legt Hij in hun hart. Zo krijgen ze een nieuw hart. Daar woont geen boosheid in. Geen wrok. Daarin woont liefde. En waar liefde woont, daar gebiedt de Heere de zegen.

Christenen weten wat liefde is. Ze hebben God lief boven alles. Maar ook zijn ze er altijd voor hun naaste. Alles willen ze voor hen doen. Ze cijferen zichzelf altijd weg. Ze lijken in deze op de Heere Jezus. Hij kwam op de aarde om te dienen.

Christenen lijken uiteindelijk in alles op de Heere. Je kunt aan alles merken dat ze kinderen van God zijn. Ze dragen het beeld van Christus. Wanneer ze geplaagd worden, ze plagen niet terug. Wanneer ze gescholden worden, ze houden hun mond.

De Heere heeft gezegd: Ze hebben Mij gehaat, en ze zullen ook u haten.

Christenen dragen hun kruis vrolijk. De mensen om hen heen begrijpen niet dat ze zo rustig zijn. Christenen zijn mensen die eigenlijk in deze wereld niet thuishoren. Christenen kunnen dan ook heel erg verlangen om straks voor altijd bij de Heere te zijn. Dat gaat niet in ene keer. En het is niet altijd gelijk. Christenen worden in dit leven voorbereid om te kunnen sterven.

Sterven kan je niet zomaar. Wanneer je gaat sterven, je komt voor de rechterstoel van Christus. Dan zal het moeten blijken of je de Heere kent. Of Hij voor jouw zonden heeft betaald. Er zal aan je worden gevraagd hoe je hebt geleefd. Je moet verantwoording van al je gedachten, woorden en werken afleggen. Mensen zullen naar hun werken geoordeeld worden. Wanneer je mag geloven dat al het verkeerde je is vergeven, dan zal je leven tot eer van God zijn geweest. Dan weet de Heere of je vanuit de liefde tot God en je naaste hebt geleefd. Hij weet of je in dit leven voor Hem vruchten hebt gedragen.

We zeggen wel dat de boom aan de vruchten wordt gekend. Als een boom goed is, er komen ook heerlijke vruchten aan. Als een mens echt bij de Heere hoort, dan zal hij ook voor de Heere leven. Zo’n mens heeft de hulp in alles van de Heilige Geest. Deze zorgt voor de zegen op het werk van een christen. Al wat hij doet zal wel gelukken.

De Heere is naar de hemel gegaan. De Heilige Geest is uitgestort op de aarde. Deze zorgt dat mensen gaven krijgen. De ene krijgt de gave om een goede arts te worden. Een ander wordt een goede vader of moeder. Sommigen worden dominee. Er zijn ook die goed kunnen onderwijzen. Die gaven hebben mensen niet voor niets. Ze hebben ze van de Heere gekregen. En nu behoren zij ze ook in dienst van Hem te besteden. Christenen doen ook niets liever. Ze zingen heel vaak: Heere, maak mij Uwe wegen door Uw Woord en Geest bekend. De Heere kan iedere christen gebruiken. Hij wijst hen de weg.

Het is niet zo gemakkelijk de stem van de Heere te verstaan. Samuel leerde het van Eli. Wij zeggen: Merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Soms moet je even wachten op de stem van de Heere. Maar Hij spreekt zeker tot mensen die voor Hem willen leven. Soms wijst de Heere een heel moeilijke weg aan. Soms lijkt die weg zelfs onmogelijk. Mensen kunnen zelfs wegvluchten voor een opdracht. Maar de Heere brengt al Zijn kinderen waar Hij ze kan gebruiken. Denk maar aan Jona.