Gelukkig Nieuwjaar                      

 

De beste wensen voor het nieuwe jaar. Het wordt zo gemakkelijk gezegd. Als uit gewoonte.

De beste wensen.

Een Gelukkig Nieuwjaar.

Veel heil en zegen.

Natuurlijk menen we het. Zonder dat we erbij nadenken wat deze groet nu eigenlijk zeggen wil. De beste wensen. Welke zijn dan die wensen die wij als de beste bedoelen. En willen we eigenlijk wel dat die ander het beste toebedeeld krijgt? Een goede gezondheid? Vrede in het gezin? Liefde tot elkaar? Het behouden van een baan? Is het niet vaak praktijk dat de jaloezie groter dan de liefde is?

De beste wensen. De Schepper en Onderhouder van ons leven is de Allerhoogste. Hij bedeelt ieder in dit leven naar dat Hij het goed denkt. In het zegenen is Hij op het behoud van mensen uit. Voor- en tegenspoed komt uit Zijn Vaderlijke hand. En met dit alles is Hij jaloers op Zijn eer. Zoekt Hij de vruchten die Zijn gaven bewerkstelligen. Steeds weer stuwt Hij daarheen waar Hij het wil. Zo zijn de beste wensen altijd de zegeningen van God. De hulp en de leiding van Zijn Geest. Om in Zijn Koninkrijk als een lichtend licht en een zoutend zout te zijn. In alles wat ook in het jaar wat komt zal gebeuren. God lief te hebben boven alles. En de naaste te zoeken als onszelf. Dat geeft vrede. Dat geeft rust. Dat geeft blijdschap. Want die liefde overwint uiteindelijk alles. En zal zo ieder kruis leren dragen. Gegrond op de hoop die er is.

Gods zegen voor het Nieuwe Jaar. Wat kan ik u beter wensen dan dat? De Heere zegene u. De Heere behoede u. Hij doe Zijn Aanschijn over u lichten. Hij zij u genadig. Om met alles in het jaar wat komt aan de voeten van de Heere te bukken en te buigen. Te vragen om deze spijze te zegenen. Dat het mag zijn tot meerder genade. Tot meerder eer van Zijn Naam. Tot bekering van de mensen om u heen. Ja tot een dagelijkse bekering van uzelf.

Niets gebeurt bij geval. Ook niet in het jaar dat voor ons ligt. Alles zal worden bestuurd door God Zelf. En steeds weer zal het de vraag zijn wat wij ervan leren. Wat het uitwerkt. Eenmaal zullen wij voor Gods Aangezicht moeten verschijnen. Dan zal ons gehele leven ons opnieuw voorbijgaan. Dan zullen we zien waar de Heere ons heeft geroepen. Waar Hij tot ons heeft gesproken. Wat hebben we er dan mee gedaan? Hebben we alle roepstemmen in de wind geslagen?. Wilden we niet luisteren als Hij tot ons sprak? Nogmaals….de beste wensen.

Zalig hij die in dit leven de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Die door de nood gedreven tot Hem om troost gaat. De beste wensen ligt in de stuwende kracht van Gods Geest om genade te ontvangen. Om uit alles wat in het toekomende ligt onderwijs te krijgen wat van eeuwige waarde is. Meer zicht op ons eigen bestaan. Waar van onszelf niets goeds in is te vinden. Meer kennis van Christus. Om meer op Hem gebouwd te worden. Meer heiligheid. Om tot een rijker zegen te worden gesteld.

Een Nieuw Jaar. Opnieuw is een jaar verleden tijd geworden. Vooruitzien mag. Plannen maken is goed. Maar aan Gods zegen is alles gelegen. In eigen kracht kunnen we niets. Zo God Zijn zegen niet bindt aan datgene wat wij willen, het zal alles op niets uitlopen. Zeker kan het schijnbaar lang goed gaan. Tot er gesproken wordt: tot hiertoe en niet verder.

Anderzijds kan het lijken of beloftes van God niet in vervulling zullen gaan. Waar mijn spotters durven vragen: waar is God die gij verwacht. Alsof een ijdele hoop ons leven beheerst. Doch Die belooft is getrouw. En Hij zal geen van Zijn kinderen ooit beschaamd doen uitkomen. In een weg van genade voor recht zullen ze de overwinning behalen.