Daar raak je nooit over uitgepraat: de liefde.

De liefde is de eerste vrucht die direct in het leven wordt gevonden wanneer Gods Geest het zaligmakend werk in het hart  begint. De liefde is een wonderlijk iets. Liefde staat tegenover haat. Liefde is gunnend. Liefde zoekt het behoud van de ander. Liefde is meelevend. Hij verdraagt alle dingen. En denkt het kwade niet.  Kortom, in 1 Cor 13 is ten volle beschreven wat de meerdere kenmerken van de liefde zijn. Op de liefde die mensen aan de dag leggen komt alles af. Aan de ene kant is er de wederliefde. Er zijn mensen die de liefde van God ook in hun hart weten. Zo is er dus een ontmoeting. Er is een samen spreken over de grote werken van God. Een samen zoeken naar het goede voor Jeruzalem. Aan de andere kant is er de strijd tegen het zogenaamd levende kind. De duivel zal alles tewerkstellen om te verwoesten wat uit God is. In het komende zal blijken dat dit niet kan. De liefde vergaat nimmermeer. Er zullen breuken vallen. De boze zal uiteindelijk wijken voor datgene wat goed en zuiver en rein is. Het zal blijken dat het goede met het kwade niet samengaat.

Alzo lief had God de wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon naar deze aarde zond. En zo groot was de liefde dat Hij Zijn leven gaf voor de Zijnen. Het was enkel liefde wat God heeft gewogen om mensen te redden van een eeuwig verderf.In die liefde raken mensen die daar mee te maken krijgen nooit uitgewonderd . Want het is een liefde die alle verstand te boven gaat. Dat de Heere in Zijn liefde toch wil omzien naar zulke slechte en gevallen mensen. Ja dat Hij blijft omzien naar al diegenen en ze nooit meer loslaat. Wat is het dat het op mij was gemunt. Daar zovelen gaan verloren, die Hij geen ontferming gunt. In het leven van al Gods kinderen gaat de liefde de grootste rol spelen. In het licht van Gods vriendelijk aangezicht wandelen ze van dag tot dag. Zodra er een schadelijke weg is, men voelt de Heilige Geest wijken en de liefde wordt gemist. Als een schaap wordt gedwaald in het rond. Gods kinderen ervaren de dagen als donker. Ze komen in de diepte. En in die diepte leren ze roepen om nieuw en verder onderwijs. Het geloof zal niet wankelen. Wat de Heere is begonnen, Hij maakt het af. Op Zijn tijd en wijze komt Hij terug. Het gaat altijd in een weg van ontdekking, vertroosting, bemoediging, nieuw onderwijs en ook een nieuwe opdracht. Dit vraagt dan weer gehoorzaamheid. Hetwelk in de vrucht van de vernieuwde liefde wordt gevonden.

De liefde die de Heere legt in het hart van Zijn kinderen werkt wat uit. Er komt een wederliefde. Er komt een verlangen om van nu en voortaan tot eer van Hem te leven. Dit alles zal in een liefdedienst tot God en de naaste gemerkt worden. In een leven waarin de eerste vrucht van Gods Heilige Geest, de liefde. gevonden wordt zullen  ook meerdere vruchten gezien worden. Het zal altijd openbaar komen wat in het hart leeft. Gods Woord is duidelijk. De Heere Zelf zal de weg wijzen door Zijn Woord en Geest. Voor elk van Zijn kinderen heeft Hij een plaats waar Hij van hen vraagt dienstbaar te zijn vanuit de liefde tot Hem en de naaste. De meest wonderlijke wegen zullen hen brengen op paden die ze tevoren niet hadden kunnen bedenken. De Heere is verder duidelijk: Overal waar gij zult heengaan zal Ik de woorden in uw mond leggen. Zo geeft de Heere een opdracht. Maar Hij gaat Zelf mee. Dan zal geen weg te moeilijk zijn. Geen opdracht te zwaar. Vertrouwend zal de hand van Gods kind in Zijn hand gelegd worden. En in het licht wat hen opnieuw is opgegaan zullen ze de weg met Hem vervolgen. De toekomst is hen verborgen. Maar achter Hem aan zal de uitkomst niet falen.