De orde van het heil.                  

 

Wanneer een mens wordt aangeraakt door de Heilige Geest, dan begint dit niet met de Heere Jezus. Er wordt eerst in het hart een zoektocht geboren naar God. Na het onderwijs vanuit het Woord wordt duidelijk dat er maar ene Weg is om weer bij God te komen. Om voor Hem te kunnen bestaan. Dat is enkel een stuk theorie. De wetenschap dat wij alleen door de Heere Jezus zalig kunnen worden. Nogmaals, hier is een stuk theorie aan de orde die heel noodzakelijk is. De theorie wil ons zeggen dat er een wonder in het leven moet gebeuren.

Maar nu komt het aan op de praktijk. Hoe gebeurt nu dat wonder. Hoe wordt de Christus aan het hart geopenbaard. Hoe wordt een mens van dood levend. Hoe ontwaakt die geestelijk dode nu uit zijn slaap. Dit is onderwijs wat alleen kan worden gegeven door mensen die rechtstreeks van God worden onderwezen. Mensen die weten van een bevindelijk leven. Geoefende christenen. Zij die weten wat het is om geoefend te worden in de strijd van het leven. In de smeltkroes wordt het zilver gelouterd. Uit de oven komt het goud.

De Heere openbaart Zich in Zijn Woord en door Zijn Geest. Dat is het belangrijkste in de weg van het zaligen van zondaren. De zaligheid gaat nooit zonder deze twee dingen. Woord en Geest. Het is de weg van de middelen. Een predikant kan gebruikt worden in het uitdragen van het Woord. Doch in het ambt van alle gelovigen is het mogelijke dat ieder van Gods kinderen een leesbare brief van Christus is.

De Heere openbaart Zich dus middels Zijn Woord en door Zijn Geest. Het Woord doet kracht door de Geest. Er komt licht over hetgeen gehoord of gelezen wordt. We kunnen beginnen met het Kerstfeest. Waar de Heere Jezus in een stal geboren wordt. En in een kribbe gelegd. Door het geloof komt er een zicht op de weg van de vernedering die Hij is gegaan. Wanneer Hij gevolgd wordt in de tijd die Hij op de aarde was. Maar dan neemt de Heilige Geest zo’n mens ook mee naar Golgotha. En er mag uiteindelijk een blik worden geslagen in het lege graf. Waarna de opstanding van Christus het nieuwe leven in Christus doet verstaan. En dat nieuwe leven is de zaligheid, die uitgewerkt wordt in het verdere van het leven.

In dat nieuwe leven is een bron van vreugde en blijdschap. In dit leven wordt geleerd wat te vinden is in Christus. Hier wordt door de Heilige Geest, gegrond op het Woord, een schat in het hart gelegd. Die niet meer zal vergaan. Het is een geestelijk Koninkrijk wat niet met uiterlijk gewaad komt. Er wordt verstaan wat Hij in Zijn Namen in het leven betekent. Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid en Vredevorst. Er wordt bevindelijk verstaan hoe Hij Zich in Zijn eigenschappen wegschenkt. In Zijn deugden. En steeds meer zoekt een christen onderwezen te worden in dat heil.

Een christen groeit in Christus. Hij ontvangt genade voor genade. En gaat, al ziet hij dat van zichzelf niet, meer en meer op Hem lijken. Hij verspreidt licht. Ze gaan Hem volgen. Hij gaf Zijn leven. Zij stellen hun leven dienstbaar in Zijn Koninkrijk. Hij is Liefde. Ze mogen er iets van vertonen in hun leven. Zijn Naam is Raad. Door de inzichten en wijsheid die ze mogen ontvangen, zijn ze tot een hand en voet van velen.

De Heere Jezus is ten hemel gevaren. Zijn Geest is uitgestort. Dat is de Heere. Die levend maakt. En in het ontvangen van weldaden uit Hem krijgen ze gaven. Deze gaven willen ze besteden in Gods dienst. Ieder van Gods kinderen wordt met de hem of haar geschonken talenten dienstbaar gesteld in Gods Koninkrijk. Het op tronen zetten van dergelijke mensen is ongezond. Het is ook uit God niet. En Gods waren kinderen zoeken zich ook deze plaats niet. Ze weten dat hetgeen zij ontvangen slechts is geleend. Dat alleen genade hen door de Heilige Geest deze zaken recht doet verstaan.

In het leven der dankbaarheid klinkt ootmoed en verwondering door. Maar te mogen weten onderwezen te worden door de Heere Zelf in de weg der zaligheid kan niet gaan zonder vreugde en blijdschap. Mijn God ik zal U eeuwig loven, omdat Gij het hebt gedaan.