De Parel van grote waarde                                        

 

Een koopman had vele parels. Bij het zien van de parel met een grote waarde verkocht hij alles wat hij had. En hij kocht dezelve. Christus is de Parel van grote waarde. Zij die een gezicht op deze Schoonheid mogen krijgen zoeken dagelijks er iets van te ontvangen. Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten. Hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren. Maar Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben.

De koningin had veel gehoord van Salomo’s rijkdom. Doch bij het zien van zijn schatten riep ze uit: de helft is mij niet aangezegd. Zo is het bij diegenen die mogen delen in de schoonheid van Christus. Bij een steeds groter wordende rijkdom kunnen ze het bij tijden niet op dat deze is weggelegd voor hen. Hoe groot is het goed dat Gij hebt weggelegd voor die U vrezen.

Vergadert u geen schatten op de aarde. Maar zoek naar een schat waar geen roest bij kan komen. En al wat in Christus wordt gevonden is gans begeerlijk. Het is de genade die dagelijks is te verkrijgen.

Roemen in het kruis van Christus geeft direct daaraan verbonden een blijdschap in de zalige opstanding van Hem. Immers, was Christus in het graf gebleven, er was geen nieuw leven aangebracht. De heilsfeiten bevindelijk ervaren geeft ook opening in Pasen en Pinksteren. Christus is opgewekt. Hij is ten hemel gevaren. Zijn Geest is uitgestort. En het moet zover komen dat wij daar in mogen delen. De vrucht van Christus’ lijden en sterven. Hij voer ten hemel op vol eer. En de kerker werd Zijn buit.

Christus is verheerlijkt. En in hem zullen allen deze trap van verhoging proeven en smaken. Hier in beginsel en straks volkomen. De Heilige Geest werkt de zaligheid die in Christus’verdienste ligt uit. Hij schenkt uit die zaligheid aan mensen die de Heere zoeken dag en nacht. En wat ligt nu in deze zaligheid. Wat is nu de schoonheid van de Parel van grote waarde.

In het Paradijs zijn we het beeld van God kwijtgeraakt. In een weg van lijden en sterven van Christus is een nieuwe weg ontsloten. Van nature dode mensen kunnen in een weg van sterven aan zichzelf deel krijgen aan Christus. In die weg krijgen ze de kennis, de gerechtigheid en de heiligheid die ze kwijt zijn in beginsel terug. Volmaakt zal het hier nooit worden. Daarom is het ook een strijd om in te gaan. Ze moeten door de enge poort. Nadat ze liepen op de smalle weg.

Christus openbaart Zich in Zijn Namen. In Zijn Deugden. In Zijn Eigenschappen. En alles wordt middels de Heilige Geest in het hart gelegd. Wat Christus eigen is, het wordt in mensen gelegd. De Heilige Geest geeft als vrucht van deze weldaden als eerste de liefde. Want alzo lief had God de wereld dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft. De liefde die uit Christus in het hart wordt gelegd geeft wederliefde tot Hem. In een weg van die liefde doen ze wat Hij ook deed. Hun leven geven voor Hem in de zorg voor hun naaste. Om anderen de weg ten Leven bekend te maken. Daarbij smeken ze voortdurend om de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Och schonk Gij mij de hulp van Uwen Geest. Mocht Die mij op mijn pad ten Leidsman wezen.

Alles wat ze zo zaaien zal doen wat Hem behaagt. Het zal nooit ledig terugkomen. Zo mogen ze voor anderen tot een licht op hun pad zijn. Al wat ze doen zal welgelukken. Wanneer uit Christus niets is geschonken, er zullen geen vruchten worden gedragen. Egoïsme, het volledig denken aan zichzelf zal gezien worden. Genade doet zichzelf vernederen. Altijd is er het zoeken naar de ander. De ander uitnemender achten dan zichzelf. Liefde denkt geen kwaad. Liefde verdraagt alle dingen. Liefde overwint uiteindelijk alles. Zelfs het hardste hart zal verbreken wanneer de Heilige Geest de liefde schenkt.

In deze wereld zijn twee machten. Het kwade en het goede. Al wat uit Christus komt is goed. Iedere dag ervaren we deze beide krachten. En dan is het genade om te onderscheiden wat uit God is en wat niet. Dit vergt evenwel een opmerkzaam hart. Om niet met alle winden van leer mee te waaien. Maar te doen hetgeen Hem behaagt. Genade is een groot goed. Het zal niet vergaan. Steeds weer zullen mensen die uit deze fontein hebben gedronken terugkeren om eruit te drinken.

Christus is kennis. Zo zullen Gods kinderen met verstand met goddelijk licht bestraald dwars door de onmogelijkheden heen leren kijken. Christus is onze gerechtigheid. Zo mogen Gods kinderen ook hierin delen. Christus is heiligheid. En door de Heilige Geest mogen Gods kinderen groeien in de genade van de Heere Jezus Christus. Om als heiligen voor God te leven. In zichzelf zien ze dagelijks met ontdekkend licht niet anders dan schuld en tekort. Maar de Heere ziet geen schuld in Zijn Jacob en geen overtreding in Zijn Israël. Hij heeft alle zonden achter Zich geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid.