En waar uw schat is, daar is uw hart.                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                   

Zelfs in onze kringen wordt weinig verstaan van de uitverkiezing. Maar velen zijn geroepen en weinigen uitverkoren. De Heilige Geest wordt, zonder de betekenis hiervan te verstaan, buiten beschouwing gelaten. Alsof een mens zichzelf moet of kan veranderen. Doch hoe zal een mens zich bekeren zonder de werking van de derde Persoon in het goddelijk Wezen. Niets uit ons. Het al uit Hem. Zo reizen we naar Jeruzalem. Uit God. Door God. Tot God. Het kleinste genadewerk is een vrucht van de werking van de Heilige Geest!

Van nature is er geen mens die naar God vraagt. Preken, roepstemmen, het zal geen nut doen zonder de kracht van de Heilige Geest, uitgaande van de Vader en de Zoon. Deze is het Die Heere is en levend maakt. Geestelijk dode mensen zullen horen de stem van de levende God. Maar nooit zonder Gods Geest. En die Zijn stem gehoord hebben zullen leven. Elk van Gods kinderen leert uitroepen: Ik was blind. En nu zie ik. Wat is het dat Gij hebt omgekeken naar een dode hond als ik ben. Daar zoveel gaan verloren. Die Ge geen ontferming gunt

De boom wordt aan de vruchten gekend. Een goede boom brengt goede vrucht voort. Een mens in Christus draagt de vruchten uit Zijn Geest. En de eerste vrucht is de liefde. Het is een gevolg van de liefde van God die in het hart is uitgestort toen de Heilige Geest Zijn werk begon. Die liefde nodigt tot wederliefde. Het is God liefhebben boven alles. En de naaste als onszelf.

Een boom die geen vruchten draagt wordt omgehouwen. En waar de boom valt, daar zal hij blijven liggen. Ieder mens wordt dagelijks door Woord en Geest opgeroepen zich tot God te bekeren. Van eeuwigheid is een plan uitgedacht. Daar is raad gehouden tussen God de Vader en Zijn Zoon. Een kerk is uitverkoren Gods lof te verkondigen. Deze zal in de tijd toegebracht worden op grond van de verdienste van de Zoon. Zich openbarend door Zijn Geest. Op ieder mens rust de verantwoordelijkheid zich te bekeren. Krachtens de roeping. Doch het is de Heilige Geest Die harten opent en uiteindelijk de zaligheid uitwerkt. En als ik dit wonder vatten wil, mijn verstand staat vol eerbied stil.

Gods kinderen worden hier bearbeid naar Gods raad. Toebereid God te kunnen ontmoeten. Ieder van Gods kinderen wordt anders geleid. De ene mens heeft al jong de zekerheid des geloofs. Terwijl de ander een leven lang doodbrakende over de aarde gaat. Kan het er niet voor houden. Doch beiden zullen aankomen in het Jeruzalem dat Boven is.

Aan de ene kant is er die verantwoordelijkheid die op een mens rust. Terwijl daar anderzijds het besluit van God is. Hij geeft wie Hij wil. Hij onthoudt ook die Hij wil. God is vrij. Hij is niemand iets verplicht. Doch Hij is gebonden aan Zijn Woord. Aan de beloftes daarin gegeven. Klopt en u zal opengedaan worden. Zoekt en gij zult vinden. Bidt en u zal gegeven worden. Ieder mens mag God vastgrijpen aan de beloftes die in Christus alle ja en amen zijn. En zoals Hij Zich in Zijn Woord openbaart, zo Is Hij.

Geen mens is te verontschuldigen. Het evangelie is verschenen aan alle mensen. God vraagt in de weg van de middelen in Christus naar mensen. Laat u met God verzoenen. Welk een grote verantwoordelijkheid voor mensen die gesteld zijn in het ambt. Doch ook zo’n levenswerk voor allen die getrokken zijn  met koorden der liefde. Mensen die enthousiast zijn gemaakt voor de dienst van de Heere. Om anderen aan te sporen de Schat te zoeken waar roest geen vat op heeft.

En waar uw schat is, daar is ook uw hart.