Om die te doen uit dankbaarheid.

De kinderen van God weten allen uit welke grote nood en dood ze gered zijn. Voor de één is dit in een punt des tijds voor de bewustwording. Een ander ervaart dit in een geleidelijke weg vroeger of later. Maar allen weten ze dat ze blind waren en nu mogen zien. Gods Woord leert dat Paulus direct de Christus preekte. Hij wist hoe het kwam dat de Heere God hem te sterk was geworden. Hij wist dat het wonder wat in zijn leven had plaatsgevonden voortkwam uit het grote Wonder aller wonderen. De opstanding uit de doden van de Heere Jezus. Zijn heengaan naar de hemel. En vervolgens de uitstorting van de Heilige Geest. Christus is het levende Woord. Alles wat in de Bijbel staat is gegrond op Hem. Door Woord en Geest leren al Gods kinderen de weg ten leven verstaan. En die weg van het leven laat zich zien in de vruchten die voortkomen uit dat nieuwe leven. Alles is vanuit de liefde tot God en de naaste. Geen dag gaat voorbij zonder vruchten. Een dag zonder de Heere is immers een verloren dag. De Heere laat dagelijks zien waar Hij Zijn kinderen gebruiken kan en wil. Door de Heilige Geest verstaan ze allen de weg die hen wordt gewezen. Om met de hen geschonken gaven en middelen te delen van de genade die ze hebben ontvangen. Niemand wordt van het uitdelen minder. Integendeel, ze mogen ervaren dat er in de Heere Jezus een schat is die nooit ophoudt. Steeds weer zullen ze verwonderd uitroepen: de helft is me niet aangezegd.

De dankbaarheid die in het leven van Gods kinderen openbaar komt geeft rijke vruchten. Voor de één is het tienvoudig. Een ander mag tot nog groter zegen zijn. De Heere Zelf weet wat goed is. Steeds weer bekwaamt Hij mensen tot het grote doel van het leven. De verheerlijking van Gods Naam. Dit ligt alleen in de zaligheid van mensen. In de bekering van hen. Elk van Gods kinderen ziet uit naar het mogen zijn van een middel in Zijn hand om mensen tot het geloof in de Heere te brengen. De één mag dit doen in woorden. De ander laat het zien in daden. Zo wordt het alles een geheel. Door woord en daad wordt de Christus rijk voor de ogen van mensen gesteld. Zodat ze vragen: Wie is Hij? De vruchten die openbaar komen werkt tweeërlei uit. Maar alles komt voort uit jaloezie. Deze jaloezie geeft enerzijds een heilige jaloezie. Om ook datgene te ontvangen wat door het geloof is gezien. Anderzijds is er ook een jaloezie die van de kant van de duivel komt. Deze zorgt voor verdriet en pijn in het leven van Gods kinderen. Afgunst, nare opmerkingen, ja zelfs doodslag. We behoeven maar naar het begin van de Bijbel te gaan. De opstand van de engelen die van God afvielen. Maar ook sloeg Kaïn zijn broer Abel dood. Van later tijd weten we van het bloed van de martelaren. Zij die stierven omdat ze de Heere niet wilden verloochenen.

De liefde die in het hart van Gods kinderen is uitgestort blijft bestaan. Wat er ook tegenop komt, het zal niet baten deze liefde uit te blussen. Het is nog sterker, hoe zwaarder de strijd die vanuit de boze wordt gewerkt, hoe meer vruchten worden gedragen. Bij het zien van de uitreddingen die de Heere geeft wordt meer gedaan uit dankbaarheid.