Totdat…..

De Heere houdt niet op mensen te roepen tot bekering. Door Woord en Geest worden ze aangespoord zich tot de Hem te wenden. Nooit kunnen ze zeggen dat ze het niet hebben geweten. Integendeel, het zal klinken: Gij hebt niet gewild dat Ik Koning over u zal zijn. Dan zullen ze zien hoe vaak de Heere hen riep. En ze zullen ook zien waar en door wie.

In dit leven gaan wij allen onze weg. Precies zoals het geschreven staat: onze eigen weg. Een weg zonder God of met Hem. Een leven in de zonde of in het haten van de zonde. Een hart wat in alles Zijn wil zoekt of zelf wel weet wat het wil. Het is van tweeën één. God dienen of Hem haten. Een tussenweg is er niet.

Ook wij gaan persoonlijk de weg door het leven. Onze weg. Waarin we verantwoording af hebben te leggen aan degenen die boven ons staan. Aan degenen die met ons gaan. En boven ons allen staat God de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Hij vraagt ons middels Zijn tien geboden een weg te gaan in liefde. Een weg in het liefhebben van Hem en onze naaste. Het is zo goed elke dag in het gebed te gaan. Hem ons doen en laten van die dag voor te houden. Hem onze zonden te blijden en vergeving te vragen. Maar ook een zegen over datgene wat we deden. Hiertoe worden we ook aangespoord door hen die geroepen zijn anderen te onderwijzen in de leer die is tot zaligheid. Waar het zo vaak klinkt: zoekt Hem en leeft.

Het gehele leven worden mensen geroepen. Ze worden hierdoor al of niet onrustig. Voelen wel of niet dat ze de weg gaan waarvan de Heere zegt: Dit is de weg, bewandel die. Alleen Gods Heilige Geest doet mensen hun zonden en ellenden kennen. Alleen Gods Heilige Geest doet mensen zien dat ze zonder God een uitzichtloze toekomst gaan.

Gods kinderen hebben maar één wens: Anderen te roepen tot de weg die naar het leven leidt. Zij zullen, zonder dat ze het vaak zelf weten, een licht uitstralen wat anderen doet vragen: wat is dit? Het maakt nieuwsgierig en doet volgen wanneer Gods Geest zich verbindt aan hun doen en laten. Al is het maar voor één mens, de Heere laat Zijn kinderen wegen gaan waar Hij hen kan en wil gebruiken in Zijn dienst. In Zijn Koninkrijk. Om tot zegen te zijn voor anderen.

Toch kan er een tijd komen dat zij, die van genade leven en het heil van de ander op het oog hebben, zich terug moeten trekken. Dat zij voelen dat de Geest hen niet langer de weg doet gaan die ze gingen. Het is alsof hen een halt wordt toegeroepen. Tot hiertoe en niet verder. En de Heere Zelf weet waarom. Dan neemt de Heere Zelf hun werken over. Het kan veel pijn doen. Veel strijd kosten. Het gevoel geven verloren te hebben. Doch de Heere leert hen op de één of andere manier dat het genoeg is. Tot hiertoe…..en niet verder………

Dan wordt het een achteraankijken. Dan wordt het in het afstand nemen van een wachten op.