Een tweesnijdend scherp zwaard.

Gods Woord is heel duidelijk. Het lijdt geen twijfel. Het is voor of tegen. Een andere weg is er niet. We dragen Gods beeld of niet. We zoeken de dingen die Boven zijn of niet. Dat heeft niets te maken met vroomheid of eigengerechtigheid. De Heere vraagt ons gehele hart. En wie zal dat van zichzelf kunnen zeggen? Een geheel leven is nodig om op de leerschool van Gods Heilige Geest geoefend te worden in de leer die is naar de Godzaligheid. Want eer we het weten slaan we nieuwe dwaalwegen in. Het is genade wanneer Gods Geest mensen gebruikt ons te wijzen op die verkeerde gang in ons leven. Maar het is nog groter genade wanneer we ons van deze wegen bekeren. Zonder kwaad te worden om datgene wat tegen ons wordt gezegd. Zonder allerlei uitvluchten te zoeken ons te rechtvaardigen in ons gedrag. In een weg van nieuwe bekering komt dankbaarheid.  Nee, dan komt de dank niet toe aan die mensen die op een harde en meedogenloze manier ons zoeken te raken in datgene wat we doen. De dank is aan de Heere. Die wegen en middelen wist te vinden om opnieuw de smalle weg ten leven volkomen te willen bewandelen.

De weg ter zaligheid is niet eenvoudig. Hoe zou het kunnen wanneer we ons eigen boze bestaan zien. Wanneer we door Gods Geest steeds opnieuw ontdekt worden aan zonde en schuld. De duivel zoekt ons in deze weg keer op keer in twijfel te brengen. De gedachte te voeden dat het een onmogelijke zaak is zalig te worden. De Heere is echter een goed werk begonnen. Hij zal het volbrengen. Maar in het verdere wordt alsmaar geleerd dat er van onszelf helemaal niets goeds is te verwachten. Het wonder wordt gezien wanneer de hemelklokken zullen luiden bij ons sterven. De zaligheid ligt niet in ons. Deze ligt volkomen in een Ander.

We leren in deze weg hoe Gods Geest leidt. Hoe deze derde Persoon de zaligheid in het leven uitwerkt. En zalig hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Het is de drie-enige Verbondsgod. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wat is het een voorrecht te mogen zijn onder de rechte prediking van het Woord. Wanneer in het gesproken Woord door predikanten gewezen wordt op dat bijzondere en krachtige werk van Gods Geest. Het toepassende werk wat alleen zaligmakend is. Dat kan alleen wanneer predikanten deze derde Persoon in hun leven kennen. Hebben ontmoet. Predikanten laten zich in hun prediking kennen in de woorden die ze spreken. Geoefende kinderen van God leren opmerken waar het aan schort. Zijn het dogmatische klanken die worden gehoord. Of klinkt door de prediking een bevindelijke waarheid.

Zalig worden is niet een spreken over een Jezus van vijf letters. Zalig worden is niet een geloven in de rechtvaardiging alleen. Zonder heiligmaking is geen zaligheid. En dat is wat in het verdere een geheel leven in beslag zal nemen. Ons leven wat van nature enkel vlees is zal moeten sterven. In ons leven moet Christus groeien in alles wat Hij in Zijn opstandingkracht bewerkte. De vruchten van Gods Geest moeten in ons leven duidelijk zijn. Genade leert zien wat datgene is wat voor God niet kan bestaan. Het gaat niet verder op de weg naar het verderf. Het leert luisteren. Gehoorzamen. Is blij met elke tik op de vingers. Het zoekt God op het hoogst te verheerlijken. En in deze leert hij meer en meer dat het Woord van God scherp is als een tweesnijdend scherp zwaard. Want met de minste van de zonde kan de Heere geen gemeenschap hebben.