Geleid door Gods Geest.

Gods Heilige Geest onderwijst van dag tot dag in het leven van Gods kinderen. In dat onderwijs komt de rijkdom van het nieuwe leven in Christus openbaar. Dit gaat niet anders dan in een weg van schuldbesef. Van zelfkennis. Van vergeving van zonden. Een strijd tegen de zonde. Christuskennis. Godskennis. Wanneer we deze heilige oorlog in het leven niet kennen, we moeten ons onderzoeken  of we de kracht van die derde Persoon in het Goddelijk Wezen wel deelachtig zijn. Door de liefde, als vrucht van Gods Geest, gedreven zal er een zoeken zijn naar meer genade. Er is de wetenschap dat dit nooit gaat zonder het lijden. Zonder het kruis. Maar het zien op datgene wat voor ogen is gesteld doet de loopbaan met lijdzaamheid vervolgen. In een weg van dagelijks onderwijs, van dagelijkse begenadigd worden, komt een meerder afsterven van die oude mens. Er zal een groei komen door de genade van de kennis van de Heere Jezus Christus. Zodat meerder en rijker vrucht mag worden gedragen. In een geleide weg door Gods Heilige Geest wordt tot zonde wat voorheen als zodanig niet werd gezien. Er komt een strijden tegen al datgene wat gemerkt wordt als zijnde niet uit God. Maar ook niet tot eer van Zijn Heilige Naam.

In het zien van zonde komt ook de strijd tegen de zonde. Dit zal het gehele leven ervaren worden als onvolmaakt en niet afdoende. Steeds weer zal de oude mens opstaan om datgene wat uit Christus is teniet te doen. Er is een voortdurend gebed nodig om  in deze geholpen te worden door Gods Geest. Mensen met genade weten dat ze geen zonde doen. Ze weten dat ze zonde zijn. De strijd tegen de zonde is niemand van Gods kinderen vreemd. Er kunnen tijden komen dat men meent de zonde te boven te zijn. Genade leert dat het zo niet is. In een nauwgezet leven wordt steeds opnieuw voor ogen gesteld alles wat voor God niet kan bestaan. Wie dit niet kent, moet zich afvragen of men het leven der genade wel kent.

Soms is het nodig mensen de zonde voor ogen te stellen. Zodat door Gods Heilige Geest gezien wordt wat voorheen nooit is gezien. Gods Heilige Wet leert in de tien geboden wat voor Hem niet kan bestaan. In de samenvatting van deze Woorden weten we dat de Liefde aan dit alles ten grondslag ligt. Zo kunnen we alles wat we doen testen aan deze vrucht die door Gods Geest in het hart wordt gelegd. Is datgene wat we in ons leven verrichten uit liefde, dus tot eer van Zijn Naam? De woorden die we spreken. De dingen die we doen. Datgene wat we laten. Hierin komt het onderwijs wat we ontvangen heel dicht tot ons. Kwaadspreken over anderen. Het liegen. Vloeken. Stelen. Alles wat te maken heeft met het zevende gebod. Het aanbidden van andere goden. Waarbij ons eigen vlees de eerste liefde geniet.

Gods geboden zijn niet zwaar wanneer de liefde in ons hart is gelegd. Het houden van Gods geboden gaat in een weg van dagelijkse ontdekking van onszelf. In het zien van schuld en tekort. In een weg van berouw en het vragen om vergeving. Niet alleen in een weg tot de Heere. Maar ook in een weg tot elkaar. Dit houdt  in dat we weten wat het is om aan onze hoogmoed te sterven. Een weg van capituleren ligt ten grondslag aan het opnieuw gaan van rechte wegen. Aan het betreden van de smalle weg. In dit leven zijn twee machten. Het is de macht van het kwaad en het goed. Men kan het kwade houden voor goed. Men kan het goede houden voor kwaad. Er kan een tijd komen waarin het kwade lijkt te winnen. Gods Woord leert echter dat de overwinning is voor allen die de verschijning van de Heere hebben liefgehad.