Volgen.......

Het volgen van de Heere Jezus houdt het drukken van Zijn voetstappen in. Het gaan van de weg die Hij ons voor heeft gedaan. De weg van het dragen van het kruis. Wat een ieder van Gods kinderen heeft opgelegd gekregen. Hij ging de Via Dolorosa, de smarteweg en zo zullen allen die Hem liefhebben het ervaren in het leven. Veel wederwaardigheden en veel rampen zijn immers het lot van de vromen.

Juist de lijdensweken zullen tot hun verbeelding spreken. Ze hebben Hem veracht, zo zullen ze ook hen niet achten. Ze wilden Hem ter dood brengen. Zo zullen ze ook hen trachten te doden. Hem wensten ze het aller-slechtste toe. En dat zullen ze ook hen doen die Hem liefhebben. Hij was de onwaardigste onder allen. Maar die Hem op Zijn lijdensweg hebben leren volgen zullen niet anders ervaren. Eén dingen weten ze echter. God heeft geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden Aankomst. Na het kruis ontving Hij de kroon. En eenmaal zullen ze na een leven vol moeite en verdriet deze ook mogen dragen. Ze zullen de eerkroon dragen. Door Hem om het eeuwig welbehagen. Die volharden zal tot het einde die zal zalig worden. Veel wederwaardigheden en veel rampen zijn het lot van de vromen. Uit alle worden ze gered. En door het lijden wat ze moeten doorstaan zullen ze gelouterd uit de strijd komen. Gelouterd door het lijden. Gelijk het zilver beproefd. Het leven is niet een weg naar het vlees. Doch op geen andere wijze zal genade verheerlijkt worden. In de diepte daar groeit de mirte.

Dat is het evangelie van het kruis. Hier de smaad. En straks eenmaal de overwinning. Van nature zoeken we die weg niet. Gaan we liever een weg van eer en aanzien. Al moeten we dan schipperen. We nemen het liever niet o nauw. We zoeken ons eigen behoud. We zoeken eer en aanzien. We zoeken de weg omhoog. De weg van prestatie. Als het moet ten koste van de ander. Zelfs die ons het meest na staan worden niet ontzien. Het is een hard woord. Maar met de hoogmoed van huis uit is anders van mensen niet te verwachten.

Eer een mens op die plaats is. Om te bukken en te buigen onder datgene wat de Heere wil en vraagt. Het gehele hart gewijd aan Hem. De weg van de vernedering. De weg van het kruis. De weg om de minste te zijn. De weg om in Zijn wegen te gaan. De weg van de tevredenheid. De weg van het dienen. De weg om je weg te cijferen. Om te vergeven hen die je pijn deden. Het is alles tegen de mens van nature.

Een woord om over na te denken. Een woord om tot onszelf in te keren. Welke weg ga ik. Is het de weg van de liefde. Is het de weg van het zijn van de minste. Is het de weg die de Heere van mij vraagt. De weg van de onderwerping. Dit vraagt een tijd van bezinning. Van het luisteren naar het Woord dat tot ons komt. Juist in de tijd van het herdenken van het lijden en sterven van de Heere Jezus. Waar Hij de weg ons voordeed. Ja waar Hij de Weg is. Alleen in die weg is er de overwinning. Alleen in die weg is er straks de eeuwige zaligheid. De zaligheid is in Hem en in geen ander.

De Heere vraagt van ons Hem lief te hebben met ons gehele hart. Hij vraagt van ons een afgezonderd leven. Wel in de wereld. Maar niet van de wereld. Hij vraagt ons het kruis op ons te nemen. En Hem na te volgen in deze. Het vrolijk te dragen. Hij vraagt van ons een christelijke levenswandel. Hij vraagt vruchten van gewerkt door Gods Heilige Geest.

Gods verborgen omgang vinden zielen waar Zijn vrees in woont. 't Heilgeheim wordt aan Zijn vrienden getoond. Het geheim van zalig worden ligt in het volgen van Hem. Door de bezaaide en onbezaaide wegen. In het vragen naar de weg die de Heere wil dat we gaan. Het is een persoonlijk zalig worden. Maar allen in een rechte weg. Verlost van het grootste kwaad. Gebracht tot het hoogste goed. Hij moet wassen en ik minder worden. Hij alles en ik niks. De weg van het bukken en buigen voor Hem. Het liefhebben van God boven alles. Het liefhebben van de naaste als jezelf. Carrièrejagers worden aan zichzelf ontdekt. Heersers moeten de macht inleveren. Spotters vervloeken zichzelf. Kortom, het is een leven van sterven aan alles van jezelf. Daarvoor is dat kruis nodig. Want een mens zal zonder een bukken onder het kruis nooit op de plek komen waar de Heere hem hebben wil. In een vragen: Heere wat wilt Gij dat ik doen zal.

Een afbrekend leven. Een stervend leven. Het leren liefhebben van het kruis. Omdat gezien wordt dat het zonder dat kruis nooit goed was gegaan.