Vrijmoedigheid.

Een bevindelijk leven met de Heere is een groot goed, van waaruit men vrijuit kan en mag spreken. In bepaalde kringen is het niet of nauwelijks meer de gewoonte de naam van de Heere in dagelijkse gesprekken te benoemen. Ouders hebben niet de vrijmoedigheid te spreken over datgene wat in hun hart leeft. Over datgene wat ze ervaren. Of, anders, over hetgeen ze menen te missen. Kinderen worden er niet meer bij grootgebracht te horen spreken hoe de Heere een mens tot bekering brengt.  En uiteindelijk schijnt het de normaalste zaak van de wereld te zijn, dat er niet meer wordt gehoord over de verborgen omgang met de Heere. Zoals dat in andere kringen heel eenvoudig wordt verwoord. Anders, men suggereert dat er geen mensen meer bekeerd worden. Het aanbod van genade wordt steeds kleiner. Predikanten hangen de voerbak voor de schapen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd dan ook veel te hoog.

Hier en daar raakt de Heilige Geest echter in genoemde kringen toch ook altijd nog weer mensen aan. Leidt Hij ook daar mensen op de weg die naar het leven leidt. En uit de volheid van het gemoed wordt vanuit de eigen bevinding en persoonlijke omgang met God in een steeds grotere vrijmoedigheid gesproken over de wegen des Heeren die Hij met Zijn kinderen tot in het laatste nageslacht blijft houden.

Het wonderlijke is dat in plaats van blijdschap en verwondering, die men vroeger waarnam in bedoelde kringen, nu vaak wrok en wrevel en het zogenaamde niet kunnen overnemen als reactie gehoord wordt. Gesproken woorden worden geacht als zijnde vroom en niet normaal. Of het etiket van evangelisch wordt gehangen aan datgene wat zo puur en zuiver is. Ook houdt men het wel als zijnde godsdienstwaanzin of als de woorden van een satan die komt als een engel van het licht.  Wanneer een eenvoudig geoefend kind van God deze dingen aanvankelijk ervaart, hij kan in de grootste vertwijfeling terechtkomen. Bang zich dan toch nog te vergissen. Regel is immers dat degenen die zich zouden moeten onderzoeken vaak van geen twijfel weten. Doch het echte werk van God wordt in de smeltkroes of de oven gelouterd.

De onwederstandelijke werking van de Heilige Geest maakt echter altijd af wat de hand van God eenmaal is begonnen. En op de leerschool van genade wordt een wedergeboren mens echt verder geleid. Het moet immers aan op het dragen van vrucht. Dat is de bedoeling van het leven van een mens die tot bekering komt. Vrucht dragen op de plaats waar hij is gesteld. Het leven besteden in de dienst van Hem Die heeft geroepen en vervolgens bekwaamt. Een mens die wordt geroepen wordt zeker bekwaam gemaakt om daar gesteld te worden waar de Heere een taak voor hem heeft.

Jaren kunnen er overheen gaan eer de eerste waterige vruchten worden gezien. Maar alle dingen in het leven zullen medewerken ten goede om tot het beoogde doel te komen. Én uiteindelijk gaat de zekerheid het winnen van de angst en twijfel waarmee werd gevoed. (Ik heb de overhand verkregen.) Als mensen die geplant zijn in Christus en vast staan op het enige Fundament, wordt de weg ten leven gegaan. Wordt de loopbaan gelopen. Jaagt men naar het wit van de prijs.

Het Woord van God bevat de beloftes als zijnde voor Gods kinderen. In Christus zijn de beloftes ALLE ja en amen. Bijvoorbeeld: Ik zal u de woorden in de mond geven. Het heeft niets te maken met toe-eigenen. God is niet als wij. Wat Hij zegt is zeker. Dat hangt van ons niet af. En al moet het door de onmogelijkste omstandigheden heen, Zijn Woorden zijn getrouw. Zo roept Hij die Hij wil. Bekwaamt Hij die Hij wil. Zegent Hij die Hij wil. Onderwijst Hij die Hij wil. Onwederstandelijk, middels de Heilige Geest. Zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen? Het gaat hier over het plan wat van eeuwigheid door God is opgesteld. De volle Raad van God. Er zal immers een schare komen die niemand tellen kan. Uit alle geslachten, naties en tongen. En dan kan geen enkele dominee wie dan ook in de hemel zetten, noch hem daar buiten houden. Doch in een weg van het Wonder komen al Gods kinderen thuis.

Onkunde doet verkeerd onderwijs geven. Zogenaamd geestelijk leven wat een eigen leven is gaan leiden. En in deze weg gaan duizenden mensen verloren omdat ze zonder kennis zijn. De Heere Jezus is in de tijd gekomen. Er is aan het recht van God genoeg gedaan. Een ieder die de Naam van de Heere aanroept zal zeker zalig worden. Bevindelijk mag worden ervaren dat er een God is Die leeft. Die wegen weet te vinden waarlangs voeten door de onmogelijkste omstandigheden toch kunnen gaan. Hij schenkt genade keer op keer. En in een zeker weten op een vast Fundament te mogen bouwen, zullen ze uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan die milde overvloed, toch  vrijmoedig met hart en mond hiervan melden.

Vrijmoedigheid is een gave van de Heilige Geest. Vrijmoedig getuigen komt voort uit de liefde van het hart. De duivel zal niet nalaten alles te bewerkstelligen om dit tegen te gaan. Om vrucht dragen te voorkomen. En waar aanvankelijk men met zoveel liefde samenkwam in gezelschappen, daar vindt nu soms de grootste weerstand plaats..Omdat ‘men’ bepaalt wie wel en wie niet spreken mag……………