Heere maak mij Uw wegen bekend.              

God is Liefde. Hij is nooit uit op onze ondergang. Hij gaf in de tijd Zijn Zoon. Doordat Deze voldeed aan het recht van God, is er een weg geopend om teruggebracht te kunnen worden bij God. Een heel leven komt Hij tot ons door Zijn Woord en Geest. Van nature zijn we hiervoor blind. Maar op een heel wonderlijke wijze werkt Hij de zaligheid uit in de levens van hen die naar Zijn voornemen van eeuwigheid zijn geroepen. God is niet afhankelijk van mensen. Doch Hij gebruikt ze wel in Zijn dienst. In een ambt van alle gelovigen is het de wens en bede van ieder van Gods kinderen om in een nieuw en Godzalig leven anderen de weg ten leven voor te houden. Op welke plaats hij gesteld is in het leven vruchten te dragen. De zang wordt gehoord: Kom ga met ons en doe als wij. God is een Licht. En Gods kinderen zijn de kinderen van het Licht. In hen is de gunning en de liefde. Want wat nu in het eigen leven waarheid is geworden, dat gunnen ze anderen. Als een boom die goede vruchten voortbrengt mag het leven een groot getuigen zijn van het grote goed wat is weggelegd voor degenen die God vrezen. Ze geloven en vertrouwen dat hun leven wordt geleid door de Heilige Geest. Vertrouwend leggen ze hun handen in de hand van hun hemelse Vader. En achter Hem aan komen ze op wegen die ze niet hadden kunnen bedenken. In die weg wordt het geloof geoefend. Niemand kan immers van te voren uitdenken wat een door God gewezen weg zal brengen. Waar en hoe men vrucht zal dragen.

De Heilige Geest is de voortdurende Onderwijzer op de leerschool van de genade. Een van de moeilijkste lessen is om met je handen af te blijven van de problemen in je eigen leven. Omstandigheden kunnen drukken. Ziende op de omstandigheden kan alle moed je soms ontbreken om nog verder te gaan. Doch het is niet de bedoeling onze zorgen en ons verdriet te koesteren. Er wordt zo gemakkelijk gesproken van het vrolijk dragen van het kruis wat we in dit leven hebben. In de praktijk is de godsdienst meermalen niet tot voorbeeld. Vertrouwend wachten is een les voor een kind die zich volkomen overgeeft aan de trouwe zorg van zijn vader. Zo is  in de persoonlijke verhouding met God en Zijn kinderen een groei in lijdzaamheid. Zo dient een ieder de volle raad van God uit.

Al Gods kinderen zijn leerlingen op de school van vrije genade. Gods kinderen staan naar meerder genade. En alle dingen werken mee ten goede. Middels een weg van genade komen vruchten in het leven. Genade is dus altijd tot groter verheerlijking van Gods Naam. De Heere gooit Zijn genade niet weg. Het is tot uitbreiding van Gods Koninkrijk. Hetwelk niet komt met uiterlijk vertoon. God Koninkrijk komt van binnenuit.

In het leven van Gods kinderen zijn tijden van rust. Voor de beleving kan het dan weer schijnen alsof de Heere  heeft vergeten of verlaten. Ook rust is echter een gave van de Heilige Geest. Rust een weinig. Elia kwam na zijn grote taak in de tijd van hongersnood in vertwijfeling. Hij zag niet meer welke de taak was die de Heere voor hem had. Hij vroeg zelfs of de Heere hem dan nu maar weg wilde nemen uit het leven.  De Heere leerde hem dat juist in de stilte Hij de grootste plaats in het leven van Zijn kinderen in wil nemen. Dat het goed is om juist dan te eten en te drinken. Het is als het ware een voorbereiding op de volgende taak.

Niemand van Gods kinderen bewoont onnuttig de aarde. Gods kinderen zouden het ook niet willen. In een leven van dankbaarheid zoeken ze allen de hun geschonken gaven te besteden in Gods dienst. Wanneer de Heere roept, Hij geeft de bekwaming erbij. En wanneer deze is geschonken, er komt ook een plaats in Gods Koninkrijk om als een arbeider in Zijn Wijngaard te zijn.Het zijn echter meest opdrachten die niet zijn naar het vlees. Ze hebben Mij gehaat, ze zullen het u ook doen. Daarom behoort bij veel van Gods kinderen ook de les om gewillig gemaakt te worden en te blijven. Maar liefde overwint alles. Zelfs het meest onwillige hart.

Van het begin tot het eind is de uitwerking van de zaligheid, anders gezegd de bekering,  in het leven van mensen een werk van de Heilige Geest. Wanneer een mens zich nog niet  bewust is van alles wat de Heere zoekt uit te werken, alle dingen in het leven werken reeds mee ten goede. Na deze worden de dingen verstaan. In dit leven verschijnt de Heere soms van verre tijden. Hij laat naar vroeger terugzien. Waar in verwondering wordt uitgeroepen dat Hij getrouw is gebleven tegenover al onze ontrouw. En dit eindigt door schuld besef getroffen dan weer in verootmoediging.

Tijden van rust worden niet zomaar in het leven gegeven. Ook in deze tijden wordt onderwijs gegeven. Verkeerd onderwijs of binnenpraters zou in vertwijfeling kunnen doen komen. Zou Hij Zijn genade vergeten? Nooit meer van ontferming weten? De Heere is echter niet zoals wij. Hij is een God Die af maakt alles wat Hij is begonnen. Wij moeten niet leren om te leven uit het zichtbare. Wij worden zalig door het geloof. De Heere weet echt wat we nodig hebben. En als de nood groot is geeft Hij zichtbare kentekenen om het geloof weer te versterken. Doch zalig zijn zij die niet zien en toch geloven.

Er is in het leven sprake van kleingeloof en grootgeloof. Klein geloof gaat met het hart naar de hemel. Grootgeloof heeft echter de hemel in het hart. Er is een godsdienst die dweept met mensen die het niet kunnen geloven. Die altijd leven met och en ach. Doch de Heere wordt het meest verheerlijkt in de vruchten die voortkomen uit een leven wat in het geloof leert volgen door bezaaide en onbezaaide wegen. Een leven wat vanuit de liefde tot God en de naaste vruchten draagt tot geloof en bekering van anderen. Mensen die mogen leren en oefenen dat hun leven Christus is. En dat de liefde van Christus hen dagelijks dringt.