Die volhardt, die wint.

De HEERE heeft in de eeuwigheid Zijn plan met deze wereld gemaakt. In dat plan hebben mensen een grote plaats. Ieder wordt op de daartoe bestemde tijd geboren. Overal zien mensen het levenslicht. Het is een groot wonder wanneer zij mogen leven op het erf van de genade. Waar onderwijs door Woord en Geest wordt ontvangen in de leer die is naar de Godzaligheid. Dat is waar het geloof in Christus wordt beoogd.

Van nature wordt niet geluisterd naar datgene wat de Heere van ons vraagt: Mijn zoon, Mijn dochter, geeft Mij je hart. Het is een Godswonder wanneer de Heilige Geest de liefde tot de dienst van de Heere in het hart legt. Zalig worden is dan ook altijd een werk wat uit God is. Een eenzijdig Godswerk. Hij is de Eerste en in het verdere wordt geleerd dat Hij ook de Laatste is.

In een ogenblik wordt een mens aangeraakt door het werk van de Heilige Geest. Het kan zijn dat een gelezen woord uit de Bijbel zijn kracht doet. Maar ook wil de Heere mensen gebruiken in Zijn bekerend en zaligmakend werk. Gesproken woorden, een gehouden preek. Altijd is het zaak dat persoonlijk onderwijs wordt ervaren. Zoals Paulus een Ananias kreeg toegewezen. Zoals Ruth aan de voeten van Naomi zat.

Wanneer de Heilige Geest een mens aanraakt, het leven met God is eigenlijk al begonnen. De liefde die in het hart is gelegd doet voortdurend zoeken en vragen naar de zekerheid van het geloof. Deze zoektocht zal blijven voortduren tot de laatste adem wordt uitgeblazen. Het steeds weerkerende gebed is de bede uit psalm vijfentwintig. Heere, maak mij Uw wegen door Woord en Geest bekend.

Het antwoord op deze vraag is een gelovig op het pad gaan wat de Heere wijst. Wanneer de Heere in het leven de grootste plaats in gaat nemen, de stem van Hem leert men verstaan. Deze is niet altijd even duidelijk te horen. De Heere laat in deze een mens soms heel lang worstelen. Een mens met genade wandelt niet eerder dan dat hij zeker weet wat de wil en de weg is van de Heere.

Het kan zijn dat er in het Woord zoveel kracht ligt, dat een nieuwe weg plotseling wordt ervaren. Het kan in deze zeer goed zijn dat het indruist tegen het vlees. Een mens is van zichzelf zo gewillig niet te luisteren. Mozes had geen zin het volk uit Egypte te verlossen. Jona wilde niet naar Ninevé. Zo kan er veel in het leven gebeuren eer een mens luistert naar datgene wat de Heere wil.

Een mens met genade leert zich dan ook kennen als iemand die steeds weer van de Heere afgaat. In gedachten, in woorden en in werken wordt zo gemakkelijk gezondigd. Met alle gevolgen van dien. In het begin van een bekering wordt zo vaak gedacht nooit meer van de Heere af te wijken. Doch in het verdere wordt ervaren, dat wanneer men het goede wil doen, het kwade is nabij.

Het gehele leven op de leerschool van de genade blijft daarom ook een voortdurende oefening in alles wat te maken heeft met het eigen boze hart. Maar ook met de genade die in Christus is te vinden. En in het wonder dat de Heere met Zijn Heilige Geest steeds  weer mensen op hun plek brengt. Er wordt geleerd dat een mens niet zo gemakkelijk met God wandelt. Dat Hij steeds opnieuw ziet hoe snel hij afhoereert.

Deze ontdekking van zichzelf leidt tot ootmoed. Tot het zien van het wonder dat de Heere het nu nooit moe wordt Zijn kinderen achterna te lopen. Wat is het dat Gij omziet naar een dode hond als ik ben. De ontdekking van zichzelf doet keer op keer weer vluchten naar de Heere. Om dan weer opnieuw van en door Hem onderwezen te worden. De Heere is zo getrouw en zo sterk. Hij zal Zijn werk afmaken. Maar voor de beleving wordt het wonder om zalig te worden en behouden aan te komen steeds groter.

In het hart wordt een keuze gelegd. Tot mensen komt de oproep deze keuze te maken. De Heere zegt echter : Ik heb u op de fluit gespeeld. Gij hebt niet gedanst.. Het is een wonder wanneer een mens op weg wordt gebracht de Heere te zoeken. En het is een nog groter wonder wanneer een mens volharden mag tot het einde toe. De loopbaan is een weg door hoogtes en door dieptes. De ene keer is er het licht en de andere keer is het weer donker. Het is de wijsheid van God dat het geen geplaveide wegen zijn waarlangs Hij Zijn kinderen laat gaan. Zo worden Gods kinderen geoefend op de weg. Wandelen met God en leven met God houdt steeds het maken van  nieuwe keuzes in het leven in. Hoe meer genade, hoe zwaarder de weg wordt. En met alles heeft de Heere Zijn doel. Hij roept en bekwaamt niemand voor niets in het leven. Het is opdat ze vruchten voort zullen brengen tot geloof en bekering van anderen. Dat ze in Gods Koninkrijk in een leven van liefde tot God en van dankbaarheid jegens Hem hun leven  Godzalig zullen leven.

Leven met God is gemakkelijk gezegd. In de praktijk blijkt echter dat het een voortdurende leerschool is en ook zal blijven. Doch die volhardt tot het einde, die zal zeker zalig worden.