Zaait aan alle wateren.                      


Door de Geest gedreven komen al Gods kinderen op plaatsen die zij van te voren nooit uit hadden kunnen denken . Gods Woord is zo duidelijk: zaait aan alle wateren. In een steeds groter wordende vrijmoedigheid brengen zij het evangelie daar waar het voorheen niet werd beluisterd. En zelfs de moderne media werkt mee ten goede in deze.

Zeker zal er kritiek komen op elke weg die God uitdenkt. Is het niet van den beginne zo geweest: waar de Heere Zijn kerk bouwt, de duivel zet er een kapel naast. Al Gods kinderen worden in de strijd geoefend. Zij komen immers uit de grote verdrukking. Ze worden gelouterd in de smeltkroes. Ja vanuit de oven zullen zij de meeste vruchten kunnen dragen.

Hun boodschap is helder. Duidelijk en krachtig klinkt hun stem: bekeert u. Bekeert u van uw boze en verkeerde weg. Zoekt de Heere en leeft. Vernedert u onder de krachtige hand van God. Al is het dan middels een eenvoudig mail, maar sla de woorden die tot u komen niet weg. Augustinus was een man die niet luisterde naar de raad van zijn moeder. Doch de woorden van een klein kind in haar spel bereikten zijn hart: neem en lees…………neem en lees……………

Gods kinderen kunnen alleen zaaien in hun leven. Wat de Heere door Zijn Geest uit wil werken zullen we later pas verstaan. Zeker zoeken mensen zich grote dingen. Een geweldige reformatie is de wens van allen die getrokken zijn uit de duisternis van deze wereld tot dat geweldige Licht van God. Maar de Heere zegt in Zijn Woord: zoek je geen grote dingen. Al zou het maar voor eentje zijn….

Een verborgen ondersteuning geeft al Gods kinderen kracht om verder te gaan. Staande te blijven bij alles wat op hen afkomt. Een zwarte hand vanuit de duisternis gedreven zoekt zonder enige kennis van moraal te breken wat God bouwt. Gods kinderen leren zelfs die machten uit de afgrond lief te krijgen. Voor hen te bidden. Ook hen te gunnen wat in hun harten leeft: liefde. Liefde tot God. Liefde tot de naaste. Geen misgunning. Doch een enorme gunning drijft hen verder in de strijd die de weg achter Christus hen geeft.

Gods Woord leert dat Gods kinderen niet behoeven te vrezen. Ze leren dat ze zelfs voor tienduizenden niet bang behoeven te zijn. Die voor zijn, ze zijn altijd meer dan zij die tegenstrijden.

Zending en evangelisatie is nooit zonder strijd. Het gevaar loert van alle kanten. En komt steeds weer van een kant vanwaar het niet werd verwacht. Maar zalig die in dit leven de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Hij die door de nood gedreven, zich tot Hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het moeilijkste lot. Vestigt op de Heere Zijn God.

De psalmen zijn de geestelijke apotheek om de weg te gaan. Ze worden gezongen in iedere omstandigheid van het leven. Ik zal gedenken hoe de Heere mij in het verleden gunsten heeft bewezen. Ik zal Zijn lof zelfs in de nacht zingen. Waar ik Hem verwacht. Ik zal de wonderen gadeslaan. Die Hij altijd heeft gedaan. Hoogtes. Maar ook in de diepste smarten is daar in de psalmen troost en bemoediging. Heere, o Heere, verhoor mijn smeken. Laat Uw bijstand me niet ontbreken. Uit diepten van ellende. Roep ik tot U met geheel mijn hart.

Nooit zal de Heere Zijn kinderen vergeten of verlaten. Nooit zal Hij ze doen omkomen in de smart. Die Zijn Naam belijden zullen nooit beschaamd uitkomen.

Door een weg, hoe zwart en hoe dicht, leidt Hij hen naar het eeuwige Licht.