De Zaligheid                               

Er wordt aanvankelijk in het hart een liefde tot God gelegd door de Heilige Geest. Hierbij is het de begeerte God te dienen. Er komt een wettische werkheiligheid. Maar het brengt geen vrede. De onrust wordt sterker bij meerder ontdekkend licht. In een weg van zelfkennis wordt het steeds duidelijker, dat het niet mogelijk is God te behagen. Opnieuw is onderwijs nodig. Er is een weg terug tot het hart van God. Het Woord leert dat Christus als de tweede Persoon in het Goddelijk Wezen Zich openbaart als de Weg, de Waarheid en het leven. Vervolgens wordt eraan toegevoegd dat de Heilige Geest, als de derde Persoon, hiervan de schoonheid in een levenslang onderwijs bekendmaakt.

Het ontvangen vanuit de schatten waar geen roest bij kan komen heet de zaligheid. Het geschiedt in een weg van genade. Genade is alles wat kosteloos uit Christus aan een mens wordt geschonken. De prijs van de genade is betaald op Golgotha. Dan is er een voortdurende bede uit deze Heilsfontein te mogen drinken. En hoe voltrekt zich nu dat wonder aller wonderen.

De bekering is een wonder. Zalig worden is het werk van een drie-enig God alleen. Niet door kracht, niet door geweld, doch door de Geest zal het geschieden. Op het alleronverwachts en ongedacht gaat de Christus in Zijn schoonheid schitteren. En dan gaat in een voortgaande weg door de kracht van de Heilige Geest de ene lichtstraal na de andere stralen.

Wij weten vanuit een historisch geloof dat de Heere Jezus is gekomen om te voldoen aan het recht van God. Hij is op de aarde de kruisweg gegaan. De lijdensweg. Aan het kruis is betaald voor de zonden. En wie door het geloof op Jezus mag zien, hij gaat delen in het nieuwe leven. Dat nieuwe leven is de grote verborgenheid die alleen aan de kinderkens wordt geopenbaard.

Een Jezus van vijf letters is te kort voor de zaligheid. Er moet in het leven een wonder gebeuren. Een mens moet van dood levend worden gemaakt. De eerste bekering houdt ontvangen liefde tot God in. De tweede bekering laat zien dat in Christus de zaligheid ligt. En de dagelijkse bekering geeft in een afsterven van alles wat van de mens is, Christus in het leven gestalte. Het is de heiliging van het leven zonder welke geen zaligheid is.

Een eerste blik op de Zaligmaker ziet Hem in de kribbe. Hij ligt daar in doeken gewonden. En alles is nog zo verborgen. In een volgen van Hem gaat het aan op de dood. Maar in de dood ligt het leven door Zijn opstaan uit het graf. Hij voer ten hemel op vol eer. In de uitstorting van de Heilige Geest werd het mogelijk te delen in de zaligheid die was aangebracht. Dan komt het in het leven aan op de genade te mogen weten van het werk van de Heiige Geest in het leven. Want deze is het die uit Christus neemt en het in het hart legt.

En wat wordt nu in dat nieuwe leven in het hart gelegd. Waaruit bestaat dan de zaligheid. Hoe openbaart de Heere Zich dan aan een mens. In de eerste plaats laat Hij Zich zien in Zijn liefde. Hoe Hij nu Zijn leven gaf om zondaren te redden van een eeuwig verderf. In een weg van wederliefde wordt uit liefde tot God en de naaste direct deze vrucht gezien. Liefde. Om nu voortaan dienstbaar te zijn in Gods Koninkrijk. Galaten 4 zegt ons dat er veel meer geleerd wordt van Christus. Mildheid, zachtheid, barmhartigheid. Iedere dag wil de Heere Zich openbaren in mededeelbare eigenschappen.

Het Woord leert ons Zijn namen kennen. Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid. Ook in die namen openbaart Hij Zich. En als Hij Raad is, Hij schenkt door Zijn Geest de verlichte ogen van het verstand. Als Hij Wonderlijk heet, Hij openbaart Zich in het leven als de Wonderlijke. Wanneer mag worden ervaren dat de Heilige Geest Zijn bekerend werk doet, er gebeuren wonderen. De Heere zegt: Wees vruchtbaar. Al wat gij doet zal wel gelukken.

Op de leerschool van Christus raakt niemand in dit leven uitgeleerd. Iedere dag weer is er nieuw onderwijs. Is er te leren van Hem. Alles gaat in een weg van ontdekking. Zien wie je van jezelf bent. En dan ook zien Wie Christus is. Sterven aan jezelf en opstaan in Hem. Dan ga je met recht op Hem lijken. Dan wordt het waar dat Gods kinderen zijn als een lichtend licht en een zoutend zout op deze aarde. Om als Christus hun gehele leven te geven voor Hem. Om uit de liefde van het hart anderen te onderwijzen in de leer die is naar de Godzaligheid. Kom ga met ons en doe als wij.

Er staan in het Woord de beloftes voor al diegenen die in Christus zijn. Ze groeien op in ramp en tegenspoed. Het gaat hen wel, het gelukt hen wat ze doen. Ze zullen fris en groen zijn. Hun krachten zijn iedere dag nieuw. Zalig, ja zalig zijn zij die de God van Jakob tot hun hulp hebben.