;            
                                                                 inhoud         Neem en lees................
Het leven is niet zomaar iets wat ons overkomt. In dit leven zoekt de Heere ons hart. Geven we daar gehoor aan of niet. Wanneer de Heilige Geest in ons leven komt, Hij zet ons stil en leert ons nadenken. Nadenken over onszelf. Maar ook over de mensen om ons heen. Niet langer nemen we klakkeloos over wat we horen of zien. Er komt een geheel ander leven. Een nieuw leven. En daar  loopt de rode draad van de genade dagelijks doorheen. De lessen die we in dat nieuwe leven krijgen zijn niet alleen voor ons van belang. We mogen anderen meedelen wat we zelf kregen. Dat willen we ook. Het is de gunning die ons wegen doet zoeken anderen te vertellen wat we zelf mochten ervaren.

Eťn ding ontbreekt ons /Liefde en lijden /Benauwd van alle zijden /Schuld/Vriendschap
Ik zal in dit vertrouwen leren te leven /Veilig in Jezus'armen
/Heere, ik heb u nodig /Invullen voor de ander /Geef de Heere de hand
/verachteren in de genade  /vergeving van zonden /gaven en talenten /geloven is vertrouwen /
onderzoek jezelf /Vest op prinsen geen betrouwen. /Twijfel /God de Heere regeert /Licht en donker
/ door Woord en Geest geleid. /l even uit het geloof alleen / maak mij zoals U./vergeving van zonden. /het geloofsleven./Gods molens /wat is uw redelijke godsdienst.  /er moet een WONDER in het leven gebeuren/n de stilte roep ik tot U o God. Gods weg / godsdienstig opgevoed . Mijn genade is u genoeg/
waar liefde woont / merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft /Corona / Schuld / Zijn weg /
stilstaan in Coronatijd / de strijd van het geloof / nader onderwijs /
het aanbod van genade / de bekeringkerstadventalleen afhankelijk van Godvissen die vandaag gevangen zijnals een kindals Jezusik. ellendig mensuw geloof heeft u behoudenHij, Die u roept, is getrouw. Die het ook doen zal.een dode rechtzinnige belijdenisbiddende blijdschap van het geloofblijvend lereneen christenmeer of minder genadeeen christenreisconfrontatiede vinger op de zere plekde strijd tussen hett licht en de duisternisin Hem is geen duisterniseenzaam maar niet alleenhoe groot miijn zonde en ellende isenkel liefdelevend op het erf van de genadegeeft dan eeuwig eerdoor de Heilige Geestgeen geloof zonder gevoelgenadeons gewetenGod kent jouSion wordt door recht verlostGod werkt doorhaast u om uws levens wilmijn hulp is van de Heere alleenzonder heiligmaking is geen zaligheidde Heilige Geestheiligheidhoogmoedhoopeen mens in Christusikverlaat niet wat Uw hand begondoe je plichtde kracht van Jezus' bloedkijk eens om je heenGod ontbindt knopenkoopt de dagen uitkoopt de dagen uit (2)het leven is kortverschil in onderwijseen liefdedienstalle dingen werken mee ten goedewie is mijn naastemorgen is andersgelukkig nieuwjaareen nieuw levenrust en onrustontwaaktGod is onveranderlijkEEN OPLEVINGde orde van het heilde Parel van grote waardeeen persoonlijke band met Godeen rechte wegrustenelk mens wordt anders geleidwaar uw schat is, daar is uw harteen smalle en een brede wegde Heere spreektmet de stroom meetel uw zegeningenvanuit de eeuwigheidvan God geleerdGod de Heere regeertverantwoordelijkheidvolhoudenHeere maak mij Uw wegen bekendwelkom in de strijdwet en evangelieeen arm en ellendig volkdoor Woord en Geestwreekt uzelf nietzaait aan alle waterende zaligheidzo gaat heteen scherp zwaarder is een weg ten leventoen heb Ik u gedragenleven tot eer van God /  vrijmoedigheid  / woestijnvolkde gemeente /  wie ben ik in het dagelijks levennieuwgeboren kinderende Ark der Behoudenis / een vat tot Zijn eer / genade is hebberig van aard / sterven voor het sterven wordt / wat zelfkennis uitwerkt / ik wil jou van harte dienenvol goede moed / liefde overwint alles / verschillende inzichten / de lijdensweken / helder en duidelijk / een eigenwillige godsdienstomkeren, omkeren en omkeren / de Heere maakt geen grote mensen / satan gaat rond als een briesende leeuwuit diepte van ellenden / Gods Woord zegt aldus / geen discussie mogelijk / achter de dood ligt het levengroeien in de genade / de nood van de kerk / hele goeie mensen / hoogtes en dieptes in het genadeleven / zegt de kinderen IsraŽls dat ze voorttrekken / een kruis wat soms te zwaar lijkt om te dragen / een taak in Gods Koninkrijkwaar zijn we zo druk mee / het Heilig Avondmaal tot troost en bemoediging / wie volhoudt wint / Uw wil geschiede / liefde of haat / ellende,verlossing en dankbaarheid / het wonderlijke proces van de bekering / de tale kanašns / schuld / Hij spreekt gewis tot elk die voor Hem leeft / zoveel kerken / hoe is je leven / achter Hem aan / de godsdienst /de psalmende schoonheid van Christus / kwaadspreken / duizend vragen... / het zien op Jezus / Judas en Thomas / de Heere ziet het hart aan / het kruis en de dood / Gods kinderen zondigen ook dagelijks / de betekenis van de hemelvaart / de Pinkstergeest / je ziel uitdragen als een buit /   de verborgen Persoonen trouwelijk u persoonlijk geleid  / Zijn Naam is Wonderlijk / Gods kinderen worden geleid door Gods Geest / een missend mens? / lijden tot nut van de ander / (g)een weg terug / dagelijks begenadigddoorgrond en ken mij! / niet als door de wind heen en weer gedreven worden / onze uitstraling / wanneer doe ik zonde / de gemeenschap der heiligen / de weg terug is niet gemakkelijk / wijsheid /vastlopen / de dagen van de duisternis zijn vele / de Heere Jezus / Gods weg is in het Heiligdom / de weg die moet worden gegaan / van een talent en een roeping / dagelijks begenadigd / Gods plannen falen niet  / eikenbomen der gerechtigheid / oud en jong / meer of minder genade / een drie-enig God / het bewustzijn / het oordeel van de verharding /
verstand met Goddelijk licht bestraaldeen leerling die levenslang op school blijfthet dragen van vruchtstandvastig zijnverdriet,angst en pijneen tweesnijdend scherp zwaardwaarschuwende twee gebodende strijd van het kerkvolkvergeven, zeventig maal zeven maalvergeven, zeventig maal zeven maal (2)achter Hem aanmijn kracht is in de Heerewie zijn onze vriendenkerst 2007opmerkendus krijg ik van mijn plichtstrijd de goede strijdhoogmoedig / een weg terug / dit is de weg, bewandel die / gij zult grotere dingen zien / het eerste begin / geen verandering, maar een vernieuwing / een boezemzonde / verborgen ondersteuning / een nieuwtje / verstand met goddelijk licht bestraald / Verwachten of afwachten. / wat op de liefde afkomt  / Die door de vlakke velden rijdt / eenzaam maar niet alleen / het land der ruste / God is groot en zeer te prijzen. / de wonderlijke kracht van het Bloed / het volgen van Christus in Zijn lijdensgangen / het laatste erger dan het eerste? / taken en opdrachten / ik had gelijk!! / wie ben ik? / de dagen van duisternis zijn veel / satanische streken / capituleren / de gevolgen van dat wat je doet / een les bij het kruisdragen / het zijn mens / en die het je aandoen / het leven met de dag / de weg terug / het verlies van jezelf / in het verlies ligt de winst / de drukking van de melk brengt boter voort / buigen of barsten / de hemel in het hart / een afsnijdende weg / de tranen in Gods fles / je ziel als een buit uitdragen / genade geneest / Wacht dan, ja wacht. / daar ik op Gods inspraak wacht /van God geleerd / Pasen....een heilsfeit / het geloofsleven / eigen schuldzonder kruis geen kroon / hemels onderwijs / scheid u van hen af / door Mijn Geest zal het geschieden / vrienden / gij zijt die man / Jezus alleen. / Ik zal u niet begeven, noch verlaten.genade in gevaarJob / ik ben nooddruftig, arm en naakt / de nieten / ik zal door 's vijands zwaard niet sterven /  tevreden zijn / gunning / een noodzakelijke Hemelvaart / geleid door Gods Geest / de Trooster in het leven / gij zult Mijn getuigen zijnnood leert bidden/ / misbruik van het Woord / je raakt er niet over uitgepraat / de Heere is in het kruis / dat hebt ge Mij gedaan / hebt ge Mij liever dan deze? / dit is de weg, bewandel die / ze zingen bij beurte / de strijd tegen de zonde / een liefdevol Vader / en stel uw oogmerk in den dag / gelijk ook wij vergeven / zo zet de Heere mensen stil / ik ben o Heere een vreemdeling hier beneden / het reformatorisch denken / leer me naar Uw wil te handelen / in doeken gewonden / een nieuw begin / innerlijk met ontferming bewogen / je hebt je naaste (niet) lief/ de strijd om Gods weg te weten / ze kunnen niet zonder Zijn stem / Gods oordelenhet leven met de Heere in de praktijk / die Hem aanroept in de nood / een zegen voor de kinderen / geen biddag zonder schuld / het lijden dezes tegenwoordige tijds./de lijdensweken voor het persoonlijk leven / Gods heilsplan / strijd / leven uit de Opstanding / de preek / drijven op de wateren van vrije genade / opdat we het in Zijn hand leggen / wat nodig is / verstand met goddelijk licht bestraald / wonderen van genade / volgen / om die te doen uit dankbaarheid / de onvoorwaardelijke liefde / met innerlijke ontferming bewogen / tevergeefs / het dragen van het kruis / bergen worden een vlak land / de kerk van alle tijden / ten kwade gedacht / de goede strijd van het geloof / het omgaan met mensen / door lijden geheiligd / almaar minder worden / bouwen en bewaren / wat moet ik met Jezus  / het Woord komt tot ons / verkort om der uitverkorenen /het volk dat in duisternis wandeltgedenk de wegovergezet van de duisternis in het wonderlijke Lichter moet een wonder in het leven gebeurenwat teleurstelingen uitwerkenhet kruisevangelieschuldleren vertrouwen op de Heere Jezushet leven van op en neer in het leven van genadede rust is eldersde kenmerken van het genadelevenelk mens ervaart het andersgeloof en ongeloofGods Geest verandert menseneen christelijke levenswandelze komen uit de grote verdrukkinghoedanig is uw levenIk zal u geen wezen latenmet kracht en geweld.....niet tegen te houdenbeproeft de geesten of ze uit God zijnzelfonderzoek is nuttig en noodzakelijklaat het oordeel maar aan de Heere overhet noodzakelijke zelfonderzoekGods trouwe zorgophouders op de wegop en neer /  het leven is een gestadige doodgelijk ook wij vergevenhet uitzien naar de grote Geverr van al het goeddoor lijden geheiligdde weg van het geloofeen persoonlijk geestelijk levenhet verborgen leven van mensenemotieskijk naar jezelfgenade, genade alleendoor de Heere Jezus God als onze Vaderik leg de namen van mijn kinderen in Uw handenblijvend afhankelijk van de Heerede onbekende toekomstde praktijk van het christelijk levenin de nood riepen zij tot de Heerestil voor Godik ben een christen  / onze Heere Jezus Christuszo is een mens op zijn pleklevenslessende lijdzaamheid werkt hoopwat is wijsheidde ťťn wordt aangenomen en de ander verworpentotdat...........paasfeestGod de Heere regeertGods Woord door de tijdwie zijt gij o mens die een ander oordeeltwat er tussen kan staano God Gij zijt mijn Toeverlaatootmoed??bekeren en omkerenhet is een wonder en het blijft een wonderde strijd van de levensheiligingGods leiding in het levende keuzes in het levenhet geloofsleven in een weg van op en neerZijn machtig arm beschermt de vromen.neem mij gevangen Heerewast dan op in de genade en kennis van de Heere Jezus Christus / het is een wonder /een eigen verantwoordelijkheidHet gaan naar het Heilig Avondmaaleenvoudig en nuchter onderwijsHeere, waar dan heen in het nieuwe jaar?de eerste dagen van het nieuwe jaarhet wonder wordt steeds groter / er is veel in verandering / er gebeurt niets bij geval /  de tweede bekeringde Heere spreekt / onder de wet of onder de genade / ge / meenschap aan Zijn lijden / de nederigheid gaat voor de eer / Hij droeg smaad en hoon / Paasfeest en het nieuwe leven / het wonder van het geschonken geloof / hoe wil je gemeente zijn? / wees tevreden met uw lot / geoefend door het lijden / gemeente zijn / Ik zal u geen wezen laten / oudtestamentisch / RAAK! / steeds verder geleid / ontevredenheid / achterklappen / praten over de Heere Jezus / blijvend en noodzakelijk onderwijs / leven naar het Woord / niet willen bukken en niet willen buigen / niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden / onderzoekt uzelf nauw / geestelijke hoogmoed / Gods blijvende leiding in het leven / activisme / ťťn, heilige, algemene, chrsitelijke Kerk / kruisdragen / wees tevreden met uw lot / waar liefde woont / God is een God Die het doet / de Heere geeft verstand met Goddelijk Licht bestraald / gekomen om te dienen / ik ben God kwijt! / de a / nder.... / Kerst 2012 / Ik ben het Leven. / voor Gods vierschaar / godsdienst / opstandig hart / bloed en water / algemene en bijzondere genade / verdraagzaamheid / Gods trouwe zorg gaat over alles / Pasen 2013 / God is getrouw'k stel mijn vertrouwen op de Heere mijn God / genadegaven / spreek Heere, want Uw knecht hoort / In tegenspoed geduldig. / zonder strijd geen overwinning / zoek eerst het Koninkrijk van God / als het donker is / een persoonlijke relatie / teruggeleidschuld en vergeving / hoor, want de Heere spreekt / een klik / met innerlijke ontferming bewogen / stil verdriet / een goed gerucht...... / de hand in eigen boezem / het kruis / laat Hem besturen, waken / Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn / Hij doet wonderen, Hij alleen / Gods trouw en goedheid / en leert van Mij..... / leren leven van genade / die ander..... / een gezegend nieuwjaar / christelijk leven / van vader en moeder verlaten / het einde van de zaak / hoe groot zijt Gij / met een ingebeelde hemel voor eeuwig verloren gaan / ik en de ander. de ander en ik. / een wond geneest / God wijst mij een wegleer mij Uw weg o Heerevolgen / de zorgen en moeiten van het leven / nog mijn gebed gehoor ontzegd / ken je eigen verantwoordelijkheid / Hij leidde hen alleen.......verder..... / de oprechten zullen de aarde beŽrven / ik zal gedenken / ik zal niet wankelen   /
liefde
Pinksteren2022/ l
Verwondering /
Hij is Koning. / vrees niet, geloof alleen / uitlopend tot eer van Zijn Naam / hoogmoed komt voor de val /liefde is de bron /niet beter danadvent / blijvend tot Zijn dienst bereid / op Zijn tijd en wijze / staat en stand / de hand in eigen boezem / leven met Pasen / met gaven tot der mensen troost / Ik zal IsraŽl zijn tot een Vader / wat moet ik doen met Jezus. /
 ///